Öne Çıkanlar 2016 - 2017 İngilizce temel dini bilgiler 11.sınıf 1.dönem 1. yazılı soruları yeni müfredat Hedef Türkiye AKPde İstifa

Cumhurbaşkanı Erdoğan Onayladı : Tarih Belli Oldu , İşte Referandumdaki 18 Madde


Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından,

halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden

60 gün sonraki ilk pazar günü sandık kurulacak.

YSK'nın açıklayacağı referandum takvimi için 16 Nisan işaret edilmişti.

Başbakan Yıldırım da "İnşallah 16 Nisan'da referandum yapılacak" dedi.

Başbakan Yıldırım: Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı

bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak ı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş konuya ilişkin açıklamasında

"Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek

60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir"

sözleriyle beklenen tarihi yineledi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da,

"Onay, Resmi Gazete'de yayımlanınca açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa

değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler

Yüksek Seçim Kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen

16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir." dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de inşallah 16 Nisan'da olacağı hesaplanan halk oylaması ile birlikte

egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet bu süreçte görüşünü,

kararını, reyini ortaya koyacaktır. Ümit ederim ki bu seçim kampanyası, aynı şekilde

Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. 'Evet' diyenler,

'hayır' diyenler, herkes görüşlerini ortaya koyacak. Herkes açık seçim kampanyasının parçası, tarafı olacak."

AB Bakanı Ömer Çelik de "Hayırlı olsun. Karar TBMM'deki iradeyi yansıtır şekilde bir

'Evet' ile neticelenir diye düşünüyorum. Bundan sonra karar aziz milletimizin olacaktır" ifadelerini kullandı.  

YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven,

Referandum kararı ile ilgili açıklama için kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını beklediklerini söyledi.

YSK Başkanı Güven, referandum kararının Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile ilgili,

"Henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra soruları cevaplarız" cevabını verdi.

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELERDİR?

İşte Meclis Genel Kurulu'na sunulan metin;

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2: 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3: 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında

yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan

“yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4: 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi

MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli

çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak,

değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek

ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek;

milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun

kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve

Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

MADDE 6: 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır;

“MADDE 98: Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme,

meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması

, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci,

altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru;

yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli,

içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

MADDE 7: 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A. Adaylık ve seçimi MADDE 101: Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş,

yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip,

Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde

toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan

siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde,

geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır.

Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların

çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya

hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde;

ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.

İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır.

Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir.

Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece

Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde,

yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 8: 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 104: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder;

Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.

Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar.

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.

Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin

Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle

Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar

ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve

bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir,

Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.

Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar. Anayasa değişikliklerine ilişkin

kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve

kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. Cumhurbaşkanı,

yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar,

kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez.

Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı

kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda,

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanı,

kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla,

yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse,

Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı,

ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

MADDE 9: 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu

MADDE 105- Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle

soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve

üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin,

güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri

adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak

15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır.

Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu i2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunar.

Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır,

dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.

Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa

bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama

bu sürede kesin olarak tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı,

seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen

Cumhurbaşkanının görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu

sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

MADDE 10: 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar

MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir

. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde,

45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de

Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder.

Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde,

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından

Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar,

81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla,

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle

soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve

üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin,

güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri

adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak

15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma

sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar.

Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni

ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren

10 gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.

Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa

bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından,

görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama

dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması,

görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

MADDE 11: 2709 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

MADDE 116: Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla

seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha

aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri,

yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”

MADDE 12: 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır.

“III. Olağanüstü hal yönetimi

MADDE 119: Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,

seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma,

ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması,

anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik

yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu

düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık

ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında

veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve

aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli

gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında

4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükler

i ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin

nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin

uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir

. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda,

104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara

tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki

bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere;

olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır.

Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

MADDE 13: 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde,

asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

MADDE 14: 2709 sayılı Kanunun 159’uncu maddesinin başlığı ile birinci ve

dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış

; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında

yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan

“kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.

Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş

adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı

gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca;

üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri

kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan

öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi

tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden,

en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur.

Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular,

Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve

Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir.

Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler.

Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde

ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır.

Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan

iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır

. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından,

her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu;

bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır.

İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılır.

Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.”

MADDE 15: 2709 sayılı Kanunun 161 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“A. Bütçe ve kesin hesap MADDE 161: Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki

kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı

ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile

yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir

. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce,

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür.

Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve

malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe

konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da

çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir

önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri

hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar,

gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. Genel Kurulda

kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın

okunur ve oylanır. Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek,

harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.

Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile carî ve

izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri

karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur. Merkezî yönetim

kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak

en geç 6 ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden

başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar. Kesinhesap kanunu teklifi

ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması

, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez

ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.”

MADDE 16: 2709 sayılı Kanunun;

A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında

, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan

“, sıkıyönetim”; 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu ve”,

ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve”; 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,”; 125 inci maddesinin

ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile

Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak,” ve

altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“, sıkıyönetim”, altıncı fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare

Mahkemesi” ve “Yüksek”, yedinci fıkrasında yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı”;

153 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya”; 154 üncü maddesinin

ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek”; 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “

Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,” ve “tüzük tasarılarını incelemek,”,

üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi

“Cumhurbaşkanına”; 78 inci maddesinin başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması

ve ara seçimler”; 117 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu

” ibaresi “Cumhurbaşkanı”; 118 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan,

Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,”

, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından”

ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından”,

üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “

Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında yer alan

“Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında yer alan

“Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, altıncı fıkrasında yer alan

“kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 123 üncü maddesinin

üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye

dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”;

124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı”

ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin

altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”;

131 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi

“tarafından”; 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa”

ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana”; 137 nci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”;

148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin

” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı fıkrasında yer alan

“Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları,”

; 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on”; 150’nci

maddesinde yer alan “kanun hükmündeki kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı

kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye

Büyük Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip

iki siyasi parti grubuna ve”; 151 inci maddesi ile 153 üncü maddesinin üçüncü

fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”

; 152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun

hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”; 158 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari”;

166 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”;

167 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen kanunu” ibaresinden

sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt çoğunluğuyla” ve “117 nci” maddesinin

üçüncü fıkrasının başına “Cumhurbaşkanınca atanan” ibareleri eklenmiştir.

Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına “inceleme,” ibaresinden önce gelmek üzere “

idari soruşturma,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler ve”

ibaresi madde metninden çıkarılmış; üçüncü fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri

içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından,” ibaresi “Başkan

ve üyeleri,” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir. D) 146’ncı

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde

değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay

, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “

, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

E) 82’nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96’ncı maddesinin ikinci fıkrası

, 117’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 127’nci maddesinin üçüncü

fıkrasının ikinci cümlesi, 150’nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 91,

99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156,

157, 162, 163 ve 164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17: 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 21:

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi

ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı

tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi,

bu Kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise

Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve

Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği

tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular

, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük

Millet Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon 10 gün

içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler.

Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci

ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç

çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması

halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday

arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet

Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi tamamlar.

Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı

yeni üyelerin göreve başlayacağı

tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu süre

içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışır.

Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar

mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışır.

Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden

seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim

ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari

yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay

üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim

üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay

üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan

seçim ve atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz,

seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve

Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir.

D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa

Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder.

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay,

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî

Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından Başkan,

Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî hâkimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilirler.

b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, malî, sosyal hak

ve yardımlar ile diğer hakları yönünden emsali adli veya idari yargıya mensup

hâkim ve savcılar, bunların dışındaki hak ve yükümlülükler yönünden ise bu

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam

edilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, Bakanlık

veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar.

Bunlardan, emeklilik hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce

bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılacaklara ödenecek tazminata ilişkin usul ve

esaslar kanunla düzenlenir. Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte

olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre

Yargıtay veya Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili

adli veya idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir.

F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler,

tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile

diğer düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.

Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152’nci ve

153’üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur.

G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler,

ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.

H) Anayasanın 67’nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.”

MADDE 18: Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler

ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125’inci maddelerinde yapılan

değişiklikler ile 127’nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137’nci

maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148’inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik

ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair değişiklik, 150, 151,

152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası,161, 162, 163, 164, 166 ncı ve 167 nci

maddelerinde yapılan değişiklikler ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları,

birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimler

i sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak

ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan

“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası

bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin

TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin 5. maddesinde yer alan yedek vekillik düzenlemesi tekliften çıkarıldı.

AK Parti'nin sunduğu teklifte her ilden bir yedek vekil seçilmesi öngörülüyordu.

Aynı zamanda merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının,

kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceğine dair 15. madde de önergeyle metinden çıkartıldı.

1 MADDE DEĞİŞTİRİLDİ

AKP-MHP ortaklığında 21 madde olarak hazırlanan anayasa değişiklik teklifi

Anayasa Komisyonu 9 günlük görülme maratonunda değişiklikler yapıldı.

Önceki günkü oturumda "Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini" düzenleyen

9. maddesinde yapılan önemli değişiklik arasında tartışmalı"Başkomutanlık" düzenlemesinde geri adım atıldı.

"Cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil edecek" cümlesinin başına,

"TBMM adına" ibaresi eklendi.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.