Öne Çıkanlar 2016 - 2017 İngilizce NATOdan Çıkmak Dünyanın Sonu Değil siyer-i nebi yarışması Egzersiz Dönemi Başladı silahlı kuvvetler sayımız

16 Nisan Referandumunda Neye EVET Neye HAYIR Diyeceğiz ? İşte Tüm Maddeler


Referandumda neye “Evet”, neye “Hayır” denecek?

Siyasiler kendi istedikleri gibi oy kullanılmasını istese de vatandaş olarak herkes oyunun sorumluluğunu bilmeli.

İşte bunun için oylanacak maddeler ve değişiklikleri :
 
1) Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılıyor (Teklif m. 2).
 
2) Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e indiriliyor (Teklif m. 3).
 
3) Mevcut durumda, Meclis seçimleri 4 yılda bir, Cumhurbaşkanı seçimi

5 yılda bir farklı zamanlarda yapılıyor. Teklifte, Meclis ve Başkan seçimleri aynı güne getiriliyor (Teklif m. 4).
 
4) Meclis’in seçimin yenilenmesine karar verebilme yetkisi değişiyor (Teklif m. 4 ve m. 11).
 
5) Mevcut durumda Cumhurbaşkanı seçimlerden sonra 45 gün içinde

hükümet kurulamazsa seçimi yenileme kararı verebilir. Teklifte,

Başkan sebep göstermeden dilediği zaman Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verebilecek (Teklif m. 11).
 
6) Mevcut durumda Meclis basit çoğunlukla (139 imza) Meclis seçimlerini

yenileme kararı verebilir. Teklifte, Meclis ancak üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla

(360 imza) seçimlerin yenilenmesine karar verebilir (Teklif m. 11).
 
7) Meclis’in hükümeti güvenoyuyla denetlemesi kaldırılıyor (Teklif m. 5).
 
8) Meclisin Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma

yetkisi verme yetkisi kaldırılıyor (Teklif m. 5).
 
9) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlıkların çalışmasına dair bilgi edinme ve

denetim yolları başlığı kaldırılıyor.
 
10) Milletvekillerinin Bakanlara Sözlü Soru sorması kaldırılıyor (Teklif m. 6).
 11) Meclis’in Bakanlar Kurulu veya herhangi bir Bakan hakkında Gensoru önergesi vermesi

(Güven oylaması talebi) kaldırılıyor (Teklif m. 6).
 
12) Mevcut durumda, milletvekilleri yürütmenin başı olan Başbakana sözlü veya yazılı soru sorabiliyor.

Teklifte, Yürütmenin başı olacak olan Başkana soru sorulamıyor; ancak yardımcılarına

ve bakanlarına sorulabilecektir (Teklif m. 6).
 
13) Suç işlediği iddia edilen Bakanlarla ilgili Meclis soruşturması açılması zorlaşıyor.
 
14) Mevcut durumda, Başbakan veya Bakanlar hakkında 55 milletvekili soruşturma önergesi verebilir.

(Üye tam sayısının 1/10). Başbakan veya Bakanlarla ilgili Meclis Soruşturma önergesi

basit çoğunlukla (139 imza) gündeme alınır ve suçlanan Başbakan veya

Bakan salt çoğunluk ile (276 milletvekilinin imzası ile)

Yüce Divan’a gönderilebilir (Anayasa m. 100).
 
15) Teklifte, suçlanan Başkan Yardımcıları ve Bakanlar hakkında Meclisin

salt çoğunluğu ile (301 milletvekili) soruşturma önergesi verilebilir.

Başkan Yardımcıları veya Bakanlara dair soruşturma önergesinin gündeme

alınabilmesi için Meclisin 3/5’inin (360 milletvekili) oyu gerekir.

Suç işlediği iddia edilen Başkan Yardımcıları ve

Bakanlar 400 milletvekilinin oyu ile Yüce Divan’a gönderilebilir (Teklif m. 10).
 
16) Mevcut durumda, Meclis C.Başkanı’nın yeniden görüşülmek üzere geri

gönderdiği bir kanunu aynen kabul ederse (bunun için 139 imza yeterli olabilir),

C.Başkanı kanunu yayımlamaktadır. Teklifte, Meclis C.Başkanı’nın geri gönderdiği

bir kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (301 milletvekili) aynen kabul ederse

C.Başkanı kanunu yayımlayacaktır (Teklif m. 16/C).
 
17) TBMM’nin bütçe ile ilgili yetkisi sınırlanacak şekilde yeniden düzenleniyor

(Anayasa m. 161-165; Teklif m. 15).
 
18) Cumhurbaşkanının “tarafsızlığı”, başlığıyla birlikte kaldırılıyor

(Teklif m. 7).
 
19) Cumhurbaşkanının varsa partisi ile ilişiği kesilir hükmü kaldırılıyor.

Partili Başkanlığın yolu açılıyor. (Teklif m. 7).
 
20) Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiliyor.

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılıyor.
 21) Mevcut durumda, Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

tarafından kullanılmakta ve yerine getirilmektedir (Anayasa m. 8). Başbakan,

Bakanlar Kurulunun başkanıdır.

Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamakta, hükümet işlerinin yürütmesini gözetmektedir

(Anayasa m. 112). 

Teklifte, yürütme yetkisi ve görevi,

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak ve yerine getirilecektir (Teklif m. 16/A);

yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacaktır (Teklif m. 8).
 
22) Mevcut durumda, Cumhurbaşkanına görevi başında bulunmadığı sürede

TBMM Başkanı vekalet etmektedir (Anayasa m. 106). Teklifte, seçilmemiş olan

Başkan Yardımcısı, Başkana vekâlet edecek ve Başkana ait yetkileri kullanacaktır

(Teklif m. 10).
 
23) Teklifte, Başkan bir veya daha fazla Başkan Yardımcısı ile

Bakanları atayacak ve görevlerine son verecektir (Teklif m. 8).
 
24) Teklifte, Başkan üst kademe kamu yöneticilerini atayacak,

görevlerine son verebilecektir (Teklif m. 8).
 
25) Teklifte, Başkan üst kademe kamu yöneticilerinin

atanmasına ilişkin usul ve esasları Başkanlık kararnamesiyle düzenleyecektir (Teklif m. 8).
 
26) Teklifte, Başkan Milli güvenlik politikalarını belirleyecektir (Teklif m. 8).
 
27) Teklifte, Başkan yürütmeye ilişkin konularda kararname çıkaracaktır (Teklif m. 8).
 
28) Teklifte, Başkan tek başına olağanüstü hal ilan edebilecek ve

Anayasa m.104 ile sınırlı olmadan OHAL kararnameleri çıkarabilecektir (Teklif m. 12).
 
29) Mevcut durumda, Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri,

yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenmektedir (Anayasa m. 113).

Teklifte, Bakanlıkların kurulması, kaldırılması görevleri yetkileri,

teşkilat yapısı Başkanlık kararnamesiyle düzenlenecektir (Teklif m. 10).

Ayrıca, Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması da

Başkanlık kararnamesiyle düzenlenecektir (Teklif m. 10).
 
30) Mevcut durumda, kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun

açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulmaktadır (Anayasa m. 123).

Teklifte, kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacaktır

(Teklif m. 16/B).


 31) Mevcut Anayasada, Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri kanunla düzenlenmektedir

(Anayasa m. 117). Teklifte, Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri

Başkanlık kararnamesi ile düzenlenecek şekilde, fıkra kaldırılıyor (Teklif m. 16/E).
 
32) Mevcut Anayasada, Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı

ve Kuvvet Komutanları ile ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenmektedir

(Anayasa m. 117). Teklifte, bu ilişikler Başkanlık kararnamesi ile düzenlenecek şekilde,

fıkra kaldırılıyor (Teklif m. 16/E).
 
33) Mevcut durumda, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve

görevleri kanunla düzenlenmektedir (Anayasa m. 118). Teklifte,

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri

C.Başkanı kararnamesiyle düzenlenecektir (Teklif m. 16/B).
 
34) Teklifte, askeri yargıya dair Anayasa maddesi kaldırılıyor;

disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkeme kurulamaz (Teklif m. 13, m. 16/E).
 
35) Mevcut durumda, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi,

üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenmektedir

(Anayasa m. 108). Teklifte, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi,

üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri Başkanlık kararnamesiyle düzenlenecektir

(Teklif m. 16/Ç).
 
36) Mevcut durumda, Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ve Üyeleri içinden Başkanı,

kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından C.Başkanınca atanmaktadır

(Anayasa m. 108). Teklifte, “kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından”

ibaresi Anayasa’dan çıkarılmaktadır (Teklif m. 16/Ç).
 
37) Mevcut durumda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 22 Asıl,

12 yedek üyesi bulunuyor. 22 HSYK üyesinin 4’ünü C.Başkanı seçiyor.

16’sı hakim ve savcıların kendi arasında yaptıkları seçimle belirleniyor

(Anayasa m. 159). Değişiklikle birlikte, HSK üye sayısı 22’den 13’e indiriliyor.

6’sı Başkan, 7’si Meclis tarafından belirleniyor (Teklif m. 14).
 
38) Anayasa değişikliği, referandumda kabul edilirse,

Cumhurbaşkanının varsa partisi ile ilişiği kesilir maddesi hemen kalkıyor. (Teklif 18/c)
 
39) Anayasa değişikliği, referandumda kabul edilirse,

30 gün içinde HSK üyeleri yeniden belirleniyor. (Teklif 17/C)
 Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.