Öne Çıkanlar 2016 - 2017 İngilizce NATOdan Çıkmak Dünyanın Sonu Değil Egzersiz Dönemi Başladı siyer-i nebi yarışması silahlı kuvvetler sayımız

68 Çocuktan 1'i OTİZM Hastası ! Otizmin Sebepleri ve Belirtileri
sağlıkla ilgili ayetler ile ilgili görsel sonucu


Yıllar süren değerlendirmeler sonunda araştırmacılar,

otizm ile çocukluk şizofrenisinin ayrı bozukluklar olduğu konusunda birleşmişlerdir

ve otizm resmi bir sınıflama terimi olarak DSM-3’e girmiştir.

1994 yılında DSM-IV (Uluslararası Ruhsal Hastalıklar Tanı ve

İstatistik El Kitabı) içinde Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

(günümüzde Otistik Spektrum Bozuklukları terimi daha çok kullanılmaktadır)

başlığı altında yerini almıştır. Bu başlık altında bazı farklarla birbirinden

ayrılan ama sonuç olarak otistik belirtilerin olduğu değişik tablolar yer alır.

DSM-4-TR’ye göre, otistik bir çocuk, 3 yaşından önce aşağıdaki

alanların birinde veya daha fazlasında gecikme veya anormal fonksiyon gösterecektir.


Bir çocuğa otistik bozukluk teşhisi konması için aşağıdaki listelerden en az 6 kriteri karşılaması gerekir.

-Sosyal etkileşimde bozukluk

(çocukta en az iki semptom gözlenmelidir)

Sosyal etkileşimlerde zorluk yaşamak. Örneğin: Çocuk, göz teması,

yüz ifadesi, duruş ve mimikler gibi sözlü olmayan birçok davranış sergileyecektir.

Çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak yaşıtlarıyla ilişkisinin eksikliği

Başarıları, ilgi alanlarını veya haz aldığı şeyleri diğerleriyle paylaşma konusunda isteksizlik

Sosyal veya duygusal etkileşime katılım sağlayamamak veya cevap verememek

-İletişim bozukluğu (en az 1 tane)

Konuşulan dilin gelişiminin gecikmesi veya dil gelişiminin olmaması

ve çocuğun bunun eksikliğini hareketlerle telafi etmeye çalışmaması

Konuşabilen çocuklarla konuşma başlatma veya konuşmayı

devam ettirme konusunda yetersiz girişimler

Tekrarlayan, kalıplaşmış veya çok öznel dil kullanımı

-Hayali veya sembolik oyun oynama (en az 1 tane)

Çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak taklide dayalı

sosyal oyunlar oynamamak veya spontane, hayali oyun oynamamak

Tekrarlayan, sınırlı ve kalıplaşmış aktiviteler,

davranışlar ve ilgi alanları (en az 1 tane)

Sınırlandırılmış ve kalıplaşmış (örneğin, bazı şeyleri çevirmek)

anormal (odaklanma ve yoğunluk olarak) ilgi alanlarıyla meşgul olmak

Bir işlevi veya amacı olmayan rutinleri veya tekrarlanan hareketleri ısrarla yinelemek

Nesnelerin parçalarıyla sürekli meşgul olmak


sağlıkla ilgili ayetler ile ilgili görsel sonucu


ÇOCUKLUKTA OTİZM BELİRTİLERİ

Otizm belirtileri çoğunlukla ebeveyn veya çocuğun bakıcısı tarafından

ilk 3 yılda anlaşılır. Her ne kadar otizm doğuştan olsa da,

bebeklikte belirtileri anlamak veya teşhis koymak zordur.

Ebeveynler çoğunlukla bebekleri kucağa alınmaktan hoşlanmadığında,

ce-e gibi oyunlarla ilgilenmediğinde veya konuşmaya başlamadığında

endişelenirler. Bazen çocuk yaşıtlarıyla aynı zamanda konuşmaya başlar

ve sonra konuşma becerisini yitirir. Ayrıca çocuğun işitme problemi

olduğundan da şüphelenilebilir. Otistik bir çocuk çoğunlukla işitmez görünür,

fakat bazı zamanlar tren düdüğü gibi uzaktan gelen bir ses ilgilerini çeker.

Erken teşhis edilen ve yoğun tedavi gören bir otistik, başkalarıyla ilgilenebilir,

iletişim kurabilir ve büyüdükçe kendine bakabilir. Yaygın olarak düşünülenin aksine,

çok az otistik sosyal olarak tamamen izoledir ve kendi dünyasında yaşar.

GENÇLİKTEKİ OTİZM BELİRTİLERİ

Gençlikte davranış modeli çoğunlukla değişir

. Gençlerin çoğu yeni beceriler edinir, fakat diğerleriyle ilişki kurma

ve onları anlamada hala geridedirler. Buluğ çağı ve artan cinsellik

otistik gençlerde diğerlerine nazaran daha zor olabilir. Genç otistikler depresyon,

anksiyete ve epilepsiyle ilgili problemler açısından büyük risk altındadırlar.

YETİŞKİNLİKTE OTİZM BELİRTİLERİ

Bazı otistik yetişkinler çalışabilir ve kendi başlarına yaşayabilir,

bu durum zeka ve iletişim becerisinin derecesine bağlıdır.

En azından %33’ü kısmen bağımsızdır. Bazı yetişkin otistikler,

özellikle zeka düzeyi düşük ve konuşamayanlar, çok fazla yardıma ihtiyaç duyar.

Yelpazenin öbür ucundaki çok daha iyi durumdaki otistikler mesleklerinde başarılı olabilir

ve tek başlarına yaşayabilirler, fakat yine de diğerleriyle ilişki kurmada zorlanırlar.

Bunların zeka düzeyi ortalama veya ortalamanın üzerindedir.


sağlıkla ilgili ayetler ile ilgili görsel sonucu

Otizme Ne Sebep Olur?

otizim_cocukOtizmin nedeni henüz tam olarak tespit edilememiştir.

Otizmin tek bir nedeni yoktur. Pek çok nedeni olduğu artık bilinmektedir.

Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır.

Hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik

ya da fazlalık olduğu düşünülmektedir.

Bazı genetik hastalıklar otizme yol açar.

Genetiğin otizmin nedenleri arasında önemli bir yeri vardır.

Kardeş ve ikiz çalışmaları bunu doğrulamaktadır.

Otistik bir çocuğun kardeşinde otizm görülme riski genel

popülasyona göre 50-100 kat daha fazladır.

Tek yumurta ikizlerinde her ikisinin birden otistik olma

oranı çift yumurta ikizlerine göre daha fazladır

. Bütün bunlar genetiğin etkisini bize gösteriyor

fakat sadece genetiğin tek neden olmadığı noktasına da ulaştırıyor.

Sadece genetik etkili olsaydı tek yumurta ikizlerinde

her 2 bebeğinde her zaman otistik olması gerekirdi.

Yapılan çalışmalar bir tek gen değil birden çok genin

etkileşimi sonucu hastalık yapıcı etki oluştuğunu ortaya koymuştur.

Klinik tablodaki davranışsal çeşitlilik çevresel faktörlerinde etkili olduğunu

düşündürmektedir. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası faktörler

ile otizm arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Eldeki bulgular genetik olarak otizme yatkınlığı olan

çocukların doğum sırasında sorun yaşama riskinin

daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca,

anne karnında geçirilen kızamıkçık virüsünün,

pek çok anormalliğin yanında otizme de yol açabildiği bilinir.


Şu kesin olarak bilinmektedir ki, otizm tek bir nedenle olmaz,

birden çok etkenin bir araya gelmesiyle meydana gelen oldukça karmaşık bir durumdur.

Otizm erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülür fakat

genelde kızlarda daha ağır seyreder. Otistik bireylerin

% 70’inde zeka geriliği görülmektedir. % 30’u normal

ve bu %30’luk dilimin %10’u üstün zekaya sahiptirler.

Zeka düzeyi ve eşlik eden diğer hastalıklar otizmin ağırlık

derecesi üzerinde belirleyici rol oynar. Eşlik eden hastalıklar

arasında en sık rastlanılanlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,

duygudurum bozuklukları ve epilepsidir. Her 3 çocuktan

biri epileptik anlamda risk taşımaktadır. 0-5 yaş arası

ve ergenlik döneminde epilepsi nöbetlerinin görülme olasılığı artar.

Ülkemizdeki kayıtlara göre 271.000 otistik özellikleri olan

bireyin bulunduğu, bu rakamın 81.000’nin 0-14 yaş arası

çocuklardan oluştuğu tahmin edilmektedir.

Her 110 çocuktan biri otistik özellikler göstermektedir.

Otizmin Tipik Belirtileri Nelerdir?

Otizm tanılı bireyler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler.

Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir.

Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir.

Ayrıca, bu davranışlar birçok farklı sebeple ortaya çıkarak,

gelişimine uygun olmayacak şekilde sergilenebilir.

Göz kontağı kısıtlıdır yada yoktur.

Çevreye ilgisizdirler.

Adına tepki vermezler.

Aşırı hareketli yada hareketsiz olabilirler.

Bazıları fiziksel temasa (öpülme, sarılma vs.) izin vermez yada hoşlanmazlar.

Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler.

Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler.

İşaret etmezler, ihtiyaçlarını yetişkinin elini kullanarak ifade ederler.

Taklit becerisi yoktur yada sınırlıdır.

Konuşma birçoğunda gelişmemiştir.

Konuşma gelişse bile bunu iletişim aracı olarak kullanmazlar.

Ekolaliktirler, söylenenleri papağan gibi tekrar ederler.

Zamirleri ters kullanırlar.

Uygun olmayan vurgulamalar, kalıp cümlelerle konuşurlar.

Mekanik ve tek düze ses tonu kullanırlar.

Uygunsuz gülme ve kıkırdamalar vardır.

Düzen takıntıları vardır.

Nesne takıntıları vardır. Objelere gereksiz yere bağlanma(İp, pet şişe, araba… vs)

Rutinlerindeki değişikliklere tepki gösterirler.

Tekrarlayan davranışları (stereotipiler) vardır.

(Nesneleri çevirme, el çırpma, kanat çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme…)

Oyuncaklarla gerektiği gibi oynamazlar.

(Arabaları dizerler,topu çevirirler…)

Hayali oyun oynamazlar.

Sürekli aynı oyunları oynamayı tercih ederler.

Bazıları çok inatçıdır.

Bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassasiyet gösterebilir.

Bazıları soğuk, sıcak, acıya duyarsız olabilir.

Bazıları tehlikeye karşı duyarsız olabilir.

Yemek yeme bozuklukları vardır.

Bazıları kendine, çevresindekilere ve eşyalara zarar verebilir.

Beklemeye yada isteklerini ertelemeye pek tahammüllü değillerdir.

Otizmin Genel Belirtileri

Otistikler aşağıdaki genel davranışların en az yarısını gösterirler.

Bu belirtiler bazı hastalarda çok hafif ya da çok şiddetli olabilir.

Her bir belirtinin etkisi de diğerinden farklı olabilir.

Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir.

Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorluk

Herşeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek

Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak

Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik

Tehlikeye karşı duyarsızlık

Göz temasının çok az ya da hiç olmaması

Sürekli aynı oyunları oynamak

Motor hareket gelişiminde düzensizlik.

(Topa vuramaz ama küpleri üst üste koyabilir.)

Acıya karşı duyarsızlık

Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)

Yanlız kalmayı tercih etmek

İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak.

Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak

Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak

Objeleri kendi etrafında çevirmek

Seslere karşı aşırı duyarlılık yada aşırı duyarsızlık

Normal öğrenme metodlarına karşı duyarsızlık

Objelere gereksiz yere bağlanmak

Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.