Öne Çıkanlar 2016 - 2017 THY Basketbol Avrupa Ligi ( Euroleague) ! 30.hafta Maç Sonuçları BİMde Bu Hafta ! 26 Ocak 2018 Cuma ve Salı Fırsat Ürünleri Katalogu Mevlüt Doğan SİYERİ NEBİ Pegasus Uçağının Dehşet Görüntüsü

8.Sınıf DİNKAB Ders Kitabının Ünite Ünite Harika Özetleri ! Okumadan Teog'a Girmeyin


EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYDANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
SENUGRİUKE FELA TENSA  İLLA MAŞAALLAH
RABBİ YESSİR VELA TUASSİR RABBİ TEMMİM BİLHAYR

8.SINIF TEOG SINAVI ÜNİTE KAVRAM BİLGİLERİ
ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
1.ÜNİTE KADER VE KAZA

KADER kelimesinin sözlük anlamı,:ölçmek ve belirlemek demektir.
KADER, Allah’ın (c.c.) her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasına,
her şeyi sonsuz bilgisiyle bilmesi ve belirlemesine kader denir. 
KAZA, hüküm vermek anlamındadır. 
Allah’ın(cc) zamanı gelince olacak şeyleri yaratmasına kaza denir.
ÖRNEĞİN yağmurun yağmasıyla ilgili yasaların Allah (c.c.) tarafından programlanması
KADERdir. Bu kadere uygun olarak zamanı gelince yağmurun yağması ise KAZAdır.

Allah (c.c.), evrenin düzeni ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır:
1-FİZİKSEL YASALAR:madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve 
maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir. Deney, gözlem ve araştırmalar neticesinde
anlaşılabilen bu yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir.
ÖRNEĞİN evrendeki cisimler, birbirlerini bir kuvvetle çeker ve iterler. 
Cismin kütlesi ne kadar büyük olursa çekme ve itme kuvveti o kadar büyük olur. 
Böylece çekme ve itme kuvveti dengelenmiş olur. Güneş, bu kuvvetle gezegenleri kendine doğru çeker 
ve onların yörünge üzerinde kalmalarını sağlar. 
2-BİYOLOJİK YASALAR; canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır
ÖRNEĞİN Allah (c.c.) bütün canlıları çift olarak yaratmıştır. 
Bitkilerdeki üremeyi sağlayan tozlar rüzgarla bir bitkiden başka bir bitkiye
taşınırlar ve birbirlerini aşılarlar. Hayvanların bir kısmı yumurtlama ve bir kısmı da insanlar gibi doğum yoluyla ürerler.
3-TOPLUMSAL YASALAR:Allah (c.c.), toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren
yasalara toplumsal yasalar denir. ÖRNEĞİN gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır,
adaletin olmadığı toplumlarda barış bozulur. Eşitlik ve adalet yoksa toplumdabunalım ve kargaşa ortaya çıkar.
Toplumsal yasalar = Kur’an-ı Kerim’de “SÜNNETULLAH”kavramıyla dile getirilir. 
SÜNNETULLAH=TOPLUMSAL YASALAR, Allah’ın (c.c.) evrene koymuş olduğu yasalardır. 
NOT :Toplumsal yasaları bilmek, insanların çevresiyle uyum içerisinde yaşamalarını sağlar. 

İRADE: bir şeyi yapabilmek veya yapabilmemek seçeneklerine sahip olmak demektir. 
KÜLLİ İRADE:Allah’ın(cc) iradesine denir.hangi anne ve babadan dünyaya geleceğimiz,cinsiyetimizi,
göz rengimiz,nerede ve ne zaman öleceğimiz,KALP ATIŞI
CÜZİ İRADE: insanın iradesine ise “” denir. alkollü araç kullanmak ve aşırı hız yapmak 
İnsanın iradesi SINIRLIdır, Allah’ın(CC) iradesi ise SONSUZdur
İNSANIN EYLEMLERİ ,zorunlu(KÜLLİ İRADE) ve seçime dayalı (CÜZİ İRADE) olmak üzere 2 kısımdır.
NASİP:önceden alnına yazılmış olduğuna inanılan pay, payına düşen şey.
bir insanın elde edebildiği, sahip olabildiği şey
KISMET:ALLAHU TEALANIN her kişiye, her canlıya uygun gördüğü şey, durum.evlenme talihi
BAHT:gelecek olayları kaçınılmaz olarak saptayan İLAHİ gücün insan için önceden çizdiğine inanılan yörünge.
ALIN YAZISI=KADER : daha doğmadan önce insanın başına gelecek şeylerin Cenâb-ı Allah tarafından takdir edilmesi,
insanın başına gelecek şeylerdir
TALİH:insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığına, rastlantıları düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, şans.
İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ: zorlama ve baskı olmadan kendi iradesiyle karar vermesidir. 
SORUMLULUK: verdiği karar sonrasında doğan sonuçları kabul etmesidir. 
EMEK:bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, çalışma;uzun, yorucu ve özenli çalışma
RIZIK:Sözlükte azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey anlamına gelen rızk, 
Terim olarak, Yüce Allâh'ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey demektir. 
Buna göre rızk, helal olabileceği gibi, haram da olabilir.
www.114haber.com
ÖMÜR:Her canlının sahip olduğu yaşam süresine ömür denir. 
ECEL:Her canlının yaşam süresinin bitmesi yani ölüm
“Her can, ölümü tadacaktır.Sonunda bize döndürüleceksiniz.Ankebût(örümcek) suresi, 57. ayeT
TEVEKKÜL:Allah’a (c.c.) teslim olmak, güvenmek, dayanmakve ona sığınmak demektir.
Dinî bir terim olarak tevekkül, bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte 
kalben Allah’a (c.c.) bağlanıp ona güvenmek,
ÖRNEK: İnsan, tarlayı sürer, tohumunu eker, gerekli sulama ve bakımı yaptıktan sonra 
gerisini Allah’a(CC) bırakır VEYA TEOG'A ÇALIŞTIKTAN SONRA sonucu ondan beklemek
BAKARA SÜRESİNİN  255. ayetidir. İçinde“kürsi” kelimesi geçtiği için bu ayete“Ayete’l-Kürsi” denilmiştir. 
Bu ayet, Allah’ınc.c.) yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.
EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYDANİRRACİM Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahü lâ(4 saniye uzat) ilâhe illâ hüvel hayyül gayyûm,
lâ tehuzühû sinetüv velâ nevm, 
lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, 
men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, 
yağlemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, 
ve lâ yühîdûne bi şey’im min ilmihî(4 saniye uzat) illâ bimâ şâ(4 saniye uzat)e,
vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, 
ve lâ yeûdühû hifzuhümâ,
ve hüvel aliyyülazîm.SADAGALLAHULAZİM
KOVULMUŞ ŞEYTANIN KÖTÜLÜKLERİNDEN ALLAHU TEALAYA SIĞINIRIM
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın(cc) adıyla.
Allah’tan(cc) başka hiçbir ilah yoktur.O daima diridir (HAYYdır), 
bütün varlığın idaresini yürüten (KAYYUM)dir.
Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. 
İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? 
O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez.
Gerçekten Yüce ve büyük olan yalnızca odur. AZİM OLAN ALLAH(CC) DOĞRU SÖYLEDİ Bakara suresi, 255. ayet.
HAYY:daima diri          KAYYUM:bütün varlığın idaresini yürüten

ÖĞRENME ALANI: İBADET
2. ÜNİTE  ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” Buharî, Edeb, 12.
TAKVA:günahtan kaçınma, sakınma
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti = Zekât
Zekât =İslam’ın köprüsüdür

ZEKAT kelime olarak, “artma, çoğalma, arınma ve bereket” anlamlarına gelir. 
Zekât:zengin Müslümanların YILDA 1 kez malının veya parasının belli bir miktarını
Allah (c.c.) rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir.
Zekât, MAL İLE YAPILAN FARZ bir ibadettir. Hicretten 2 yıl sonra(624) MEDİNE’de farz kılınmıştır
ZEKATIN AMACI: toplumsal yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve yoksulları korumaktır. 
ZEKAT, malın bereketlenmesi ve çoğalmasıdır.Ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlar 
ZEKAT,zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık duygularını giderir. 
ZEKAT, ekonomik dengesizlikleri önler. Toplumda sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.
www.114haber.com
DİKKAT!!!!Bir kimsenin dinen zengin sayılabilmesiiçin nisap miktarı mala sahip olması gerekir.
NİSAP:yeme, içme, giyinme,barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dışında en az 85 g altın
veya ona eş değer mal ya da paraya sahip olmaktır. 
Nisap Miktarı: Dinî bakımdan bir kimsenin zengin sayılabilmesi için sahip olması gereken malların miktar.
Asıl İhtiyaçlar: Kişinin zengin sayılabilmesi için sahip olması gereken ev, araba, aile geçimi,
mutfak eşyaları, ev eşyaları, eğitim masrafları, sağlık giderleri gibi ihtiyaçlardır.

Zekât verilecek malın veya paranın 1 yıl süreyle sahibinin elinde bulunması gerekir. 
NOT:Ayrıca zekât verecek kişinin borcu da bulunmamalıdır
ÇOK ÖNEMLİ:Bir maldan zekât verilebilmesi için o malın gelir getiren cinsten olması gerekir.
Oturulan ev, evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve binek olarak kullanılan araç için zekât verilmez

* Zekat genel olarak 1/40 yani %2,5 oranındadır. Ancak hayvan ve toprak ürünlerinde durum değişir. 
Toprak ürünlerinden verilen zekata “ÖŞÜR” denir. 
Eğer toprak parayla sulanıyorsa oran 1/20; doğal yollarla sulanıyorsa 1/10’dir. Oran değişimi sadece suya bağlıdır.
ZEKÂT Kimlere Vermelidir?
Tevbe Suresinin 60. ayetine göre; Zengin olan her müslüman
* Yoksullar  * Düşkünler  * Borçlular  * Yolda kalmış yolcular 
* Özgürlüğünü yitirmiş olanlar  * Kalbi İslam’a ısındırılmak istenenler 
* Allah (cc) yolunda çalışanlar * Zekât memurlarına zekat verilebilir
Düşkünler: Çalışamayacak kadar hasta, yaşlı ve hiçbir geliri olmayanlar.
Yolda Kalmışlar: Kendi yaşadığı bölgeden uzak düşmüş ve parasız kalmış kimseler.
Müellefe-i Kulub: Kalbi İslam’a ısındırılmaya çalışılanlara denir. Zekat verilen gruplardan biridir.
ZEKAT NELERDEN VERİLİR?

* Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler    * Ticaret malları   * Koyun ve keçi 1/40 yani % 2,5 
* Sığır ve manda 1/30   * Her 5 deve için bir koyun veya keçi   * Toprak ürünleri(öşür) 1/10 veya 1/20
ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ:bakmakla yükümlü olduğu eşine, çocuklarına, torunlarına, annesine, 
babasına, büyükanne ve büyükbabasına zekât veremez

*SADAKA:
Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah(cc) rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. 
Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. 
SADAKA-İ CARİYE:KESİNTİSİZ SADAKA:Herkesin yararlanacağı cami, okul, yurt ve hastane gibi hayır kurumları yaptırmak veya
bu kurumların yapımına katkıda bulunmak da sadakadır. Böyle sadakaya kesintisiz sadaka
(sadaka-i cariye) denir. Öldükten sonra da sevabı devam eder. 
Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak 3 şey hariçtir:
1-Sadaka-i cariye,2- insanlara yararlı bir ilim, 3-kendisine dua eden hayırlı bir evlat.Müslim, Vasıyyet, 14.

FITIR SADAKASI:FİTRE: Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bir sadakadır.VACİPtir. 
Bir kişinin bir günlük yemek parası.Bir ailedeki bütün bireylerin fitresini aile büyüklerinden biri verir. 

FİDYE:Ramazanda oruç tutamayan yaşlı ve çok hastaların verdiği paradır.
1 GÜNLÜK ORUÇ TUTAMAMA FİDYESİ:Bir kişinin bir günlük yemek parası
İMARETHANE:Yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için aşevleri 
DARÜŞŞİFA: hastaların tedavisi için hastaneler 
DARÜLACEZE:yaşlıları korumak için huzurevleri 
Aşevleri: Fakir ve muhtaç olanlara ücretsiz yemek dağıtılan yer, aş ocağı.
Tema: Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı    
Yeşilay: Sigara, alkollü içki ve uyuşturucu   gibi alışkanlıklar ile mücadele eden
ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için çalışmalar yapan bir kurumdur.            
Kızılay: Savaş, deprem, yangın, salgın hastalık,
su baskını vb. gibi felaket sıralarında zarar görenlere ve yoksullara her türlü yardımı sağlayan bir kurumdur

YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ:Kızılay(KAN MERKEZİ), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, Millî Eğitim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Belediye Aşevleri ve bazı sivil
toplum kuruluşları 

SALİH AMEL: (iyi ve faydalı davranış) Dinimiz yardım kuruluşlarına yapılan yardımları SALİH AMEL KABUL ETMİŞ
HAC
TANIM: Sözlükte “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” anlamlarına gelir. 
Dini bir terim olarak ise; “Mekke şehrindeki Beytullah (Allah’ın Evi)da denilen
Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal sayılan özel yerleri(ARAFAT) belirli bir zamanda (Zilhicce 9,10,11,12,13)
usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken ibadetleri yapmaktır.
Hac ibadeti hicretin 9. yılında(631) FARZ olmuştur.Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. 
HZ.MUHAMMED(SAV) 1 HAC 4 UMRE YAPMIŞTIR.
Namaz hicretten 2 yıl önce 620 yılı farz kılınmıştır.             

*Hac Allah(cc) emrettiği için şartlarını taşıyan Müslümanlarca yapılması farzdır
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI: 
1.Müslüman olmak   2.Akıllı olmak   3.Ergenlik çağına girmiş olmak  4.Zengin olmak 
5.Sağlıklı olmak  6.Hür olmak    7.Yol güvenliğinin olması
HACCIN FARZLARI 3'TÜR:
1.İHRAM (Mikat yerinde giyilir) , 2.VAKFE (Zilhicce 9 Arefe günü Arafatta yapılır)  3.TAVAF (Ziyaret tavafı bayramda yapılır)

TELBİYE:İcabet etmek,hacca gidiliğinde Allah'ın(cc) davetine gönülden katılma ifadesidir.
TELBİYE DUASI: ibadet sırasında okunan duadır. Bu nedenle hac ibadetine başlamadan
önce ihrama girerken bu duanın okunması zorunludur.
Lebbeyk  Allahümme lebbeyk   Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk  İnne’l-hamde ve’n-nimete leke
ve’l-mülk lâ şerîke lek
ANLAMI:Buyur…Allah’ım, buyur…Buyur ey ortağı olmayan! Buyur…Tüm hamt ve nimetler sana aittir.
Mülk de sana aittir.Senin ortağın yoktur

KABE:BEYTULLAH=ALLAHIMIZIN EVİ= Dünya üzerinde yapılan ilk mabet (ibadet yapılan yer)
KABE:Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan ve Müslümanların hacı olabilmek için, 
belli kurallara uyarak tavaf etmeleri gereken İÇİ BOŞ ODA GİBİ OLAN kutsal yapı.
KABEYİ KİM YAPTI ? HZ.İBRAHİM(AS) VE OĞLU HZ.İSMAİL(as)
MESCİDİ HARAM:KABENİN DİĞER İSMİ
Mescid-i Aksa: Filistin’de bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescit-cami
MÜSLÜMANLARIN NAMAZ KILDIKLARI YÖN YANİ KIBLE:KABE
HACERÜL ESVED:Kâbe’nin doğu köşesindeki siyah bir taş ve tavafa bu taşın bulunduğu yerden başlanır
ZEMZEM:Kâbe yakınında bulunan bir kuyunun adı.HZ.İBRAHİM PEYGAMBERİN 2.EŞİ Hz. Hacer,
 oğlu İsmail'in (A.S.) ayağı altından su çıkıp aktığını veya bu kuyunun çok çok akmağa başladığını görünce,
 "zem zem" diye söylemesi YANİ DUR DUR MANASI
www.114haber.com
UMRENİN HACDAN FARKLARI:
- Umre, hac zamanı dışında(5 gün: Zilhicce ayının 9-10-11-12-13. günleri )her zaman yapılabilir.
- Bir sene içinde bir kez hac yapılabilir. Umre ise birden fazla yapılabilir.
- Ömürde 1 kez HAC FARZ iken UMRE ise SÜNNETtir.
- Umrede ihram, tavaf ve sa’y vardır; vakfe, şeytan taşlama, kurban kesme ve veda tavafı yoktur.

Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar:
İHRAM:hac ve umre ibadeti yerinegetirilirken başka zamanlarda yapılmasında sakınca olmayan
bazı davranışların belli bir süre için yasak olması demektir.
MİKAT: İhram yasakların başladığı sınırlara denir.
TAVAF:Kâbe’nin güneydoğu köşesnde bulunan Hacerü’l Esved (Siyah Taş)’in hizasından
başlayarak Kâbe’nin etrafında 7 kez dönmektir.   TAVAF:Saatin tersine göre yapılır
ŞAVT:Kabenin etrafındaki Her bir dönüşe denir.
FARZ OLAN TAVAF:Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde yapılır.
SAY:VACİPTİR.Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmektir.
Safa’dan Merve’ye 4, Merve’den Safa’ya 3 kez gidilir. 
ŞAVT:Safadan merveye veya merveden sefaya her 1 gidişe denir.Sa’y haccın gereklerinden olup
Hz. İsmail’in(as) annesi Hacer’in, oğluna su arayışının sembolik olarak yeniden canlandırılmasıdır.
VAKFE:durma, duruş...arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar, bir süre Arafat’ta bulunmak
demektir. Bu süre ibadet ve dua ile geçirilir. Vakfe, haccın farzlarından biridir. Belirlenen süre
içerisinde Arafat’ta bulunmayanlar o yıl hac ibadetini yapmış sayılmazlar.
MÜZDELİFE VAKFESİ:Arafat’ta vakfe yapıldıktan sonra Müzdelife’ye gidilir. 
Bayram sabahı da Müzdelife ‘de vakfe yapılır.
MİNA:ŞEYTAN TAŞLAMAK,VACİPTİR. hz.ismail(AS) kurban edilmesi emrine itirazı nedeniyle
ibrahim(AS)ismail(AS) ve  hacerin şeytanı taşlama simgesi.kurban bayramı günleri şeytan taşlanır.
İnsanın günahlarını tespit edip onları taşlayıp bir daha yapmayacağım demesidir.
CEMERAT:Minada şeytanın taşlandığı alan
HACCIN SIRASI:
1-umre niyetiyle ihram  2-umre tavafı   3-SAY  4-TRAŞ OLMAK VE UMRE İHRAMINDAN ÇIKIŞ
5-NORMAL KIYAFETLE ARAFATI BEKLEYİŞ   6-HAC NİYETİYLE İHRAM FARZ
7-ARAFAT VAKFESİ FARZ   8-MÜZDELİFE VAKFESİ VACİP
9-MİNA (ŞEYTAN TAŞLAMA) VACİP  10-KURBAN 
11-TRAŞ OLMAK VACİP  12-İHRAMDAN ÇIKIŞ  13-ZİYARET TAVAFI (ifada) FARZ
14-SAY VACİP    15-VEDA TAVAFI VACİP

UMRENİN SIRASI:
1-İHRAM  2-TAVAF   3-TAVAF NAMAZI   4-SAY   5-TRAŞ OLMAK VE İHRAMDAN ÇIKIŞ

MESCİDİ NEBİ:Medine şehrindeki peygamberimizin yaptığı cami
RAVZA-İ MUDAHHARA:(temiz bahçe) Peygamberimizin medine şehrindeki mescidi nebinin içindeki mezarının ismi
KURBAN:İslam dininde yerine getirilmesi VACİP ibadetlerden biri de kurbandır. 
Kurban, Allah’a (c.c.) yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla 
belirli bir zamanda (ZİLHİCCENİN 1.2.3.4.GÜNLERİ ) uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. 
KURBAN:HZ.İBRAHİM(as)DAN KALMIŞTIR.
KOYUN -KEÇİ: en az 1 yaşını doldurmuş olmalı ve 1 kişi kesebilir.
SIĞIR-MANDA: en az 2 yaşını doldurmuş olmalı en fazla 7 kişi kesebilir
DEVE:En az 5 yaşını doldurmuş olmalı en fazla 7 kişi kesebilir.
KURBAN 3'E BÖLÜNÜR:Kurban etinin bir bölümü yoksullara verilir, bir bölümü ev halkı için ayrılır, bir bölümü de gelen
misafirlere ikram edilir
www.114haber.com
ADAK KURBANI : VACİPTİR.bir işin ve isteğin olması hâlinde kesilmek üzere Allah’a(c.c.) adanan kurbandır. 
Adak kurbanı, tamamen fakirin hakkıdır. Kurban kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler kesilen
bu kurbanın etinden yiyemezler. Eğer yerlerseyediklerinin bedelini fakirlere vermeleri gerekir.
AKİKA KURBANI:SÜNNETTİR.yeni doğan çocuğa 7.günden ergenlik çağına kadar kesilebilen
ve herkesin yiyebileceği kurbandır.
KURBAN TIĞLAMA: alevilikte Kurban kesmek 

ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
3. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İN(SAV) HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR

*Hz. Muhammed (SAV) İNSANLARA DEĞER Verirdi
* Örnek Olay: Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmaı
* Hz. Muhammed(SAV) GÜVENİLİR Bir İnsandı. 
*Mekkeliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen “Muhammedü’l-Emin” diye çağırıyorlardı. 
*Kâbe’nin onarılmasında Hz. Muhammed güvenilir biri olduğu için Mekkeliler onu hakem seçmişlerdi.
* Hz. Muhammed tüm Mekkelilere İslam’ı anlatmak için onları Safa Tepesi’ne çağırıp, 
“Ey insanlar şu dağın arkasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır desem bana inanır mısınız?” diye sormuştu. 
Orada bulunanların hepsi birden, “Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık.” dediler.
* Mekkeliler, Hz. Muhammed’e güvendikleri için kıymetli eşyalarını ona emanet ederlerdi. 
O, Mekke’den Medine’ye hicret edeceği gün, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere
Hz. Ali’yi görevlendirmiştir. 
* Hz. Muhammed(SAV) BİLGİYE DEĞER verirdi. 
www.114haber.com
Hz. Muhammed(sav)Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak burada bir mescit yaptırmıştır. 
Bu mescidin bir bölümünü de eğitim faaliyetlerine ayırmıştır. 
Mescid-i Nebevi’nin yanındaki bu eğitim yerine “Suffe”, burada kalanlara “Ashab-ı Suffe” denir.
ASHABI SUFFE:Medine şehrinde mescidi nebinin içindeki islamın ilk eğitim merkezi öğretmeni ise peygamberimiz..
* BEDİR Savaşı’nda esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, 
Medineli 10 müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını istemiştir. 
*Bir hadisinde “İlim, müminin yitik (kaybettiği) malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” 
buyurarak bilginin evrenselliğine dikkat çekmiştir.
* Hz. Muhammed(sav) DANIŞARAK İş Yapardı.   * Danışmak= “İstişare” dir.
*Hendek Savaşı’na hazırlık aşamasındaki fikir alışverişinde 
Selman-ı Farisi’nin şehrin etrafına hendek kazma fikri kabul görmüştür. 
* Hz. Muhammed(SAV) Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi.
* Hz. Muhammed(SAV) Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi. 
“İnsanlar 2 nimetin değerini bilmezler.: biri sağlık diğeri boş vakittir.” 
* Hz. Muhammed(SAV) SaABIRLI VE CESARETLİYDİ. 
* Müşriklerin, peygamberlikten vazgeçirmek için,yaptığı birtakım cazip teklifleri geri çevirmiş; 
kararlılığını şu meşhur sözüyle ortaya koymuştur: 
“Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”O, cesaretiyle de insanlara örnek olmuştur.
* Hz. Muhammed(SAV) HAKKI Gözetirdi. 
* Hz. Muhammed(SAV)  daha peygamberlik görevi verilmeden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve
 haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı 
ERDEMLİLER TOPLULUĞU :(Hilfu’l-Fudul)’a katılmıştır.
*Peygamberimiz adalet için  “bir suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm.” Demiştir.
* Hz. Muhammed(sav) DOĞAYI VE HAYVANLARI Severdi. 
“Kıyamet kopuyor olsa bile elinizdeki fidanı dikiniz.” Hadis 
TEBLİĞ:bildirmek,anlatmak
CEHALET:cahillik,bilgisizlik
HİCRET:Göç,başka yere gitmek
İSTİŞARE-DANIŞMA:Fikir alışverişi
Adalet: Doğruluk. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.
Bağışlamak: Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek.
Cehalet: Cahil olma durumu, kendisine ve topluma zarar verecek derecede bilgisizlik.
Cesaret: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.
Dürüst: Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru olan.
Emanet: Maddi mal veya eşyanın güvenilir bir kişiye muhafazası veya korunması amacıyla bırakılmasıdır.
Emek: İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği çaba.
Elçi: Bir devleti, devamlı veya geçici olarak, gönderilen yerde temsil etmekle görevli şahıs.
Güvenilir: Güven duygusu veren, güvenilen                             
Güzel ahlak: Nefse hâkim olup küfür, yalan, lânet okuma, alay etme, kibirlenme,
koğuculuk yapma, gıybet etme, riya, cimrilik, kıskançlık suizan gibi kötü duygu ve davranışlardan sakınmaktır.                            
Hoşgörü: Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu.                                                          
İlim: Bilmek, şuurda hâsıl olmak, sağlam ve kesin bir biçimde, bir şeyin gerçeğini bilmek.                                      
İstişare: Bir konuda bir kimseden düşüncesini sorma, danışma.                                                                                   
Kâhin: Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme savında bulunan kimse.                                       
Kul hakkı: İnsanın sahip olduğu haklar.                         
Merhamet: Bir kimsenin ya da bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
Sabır: Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında isyan çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç.             
Sadaka: Allah(CC) rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şey.                        
Sevgi: İnsanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu                       
Sorumluluk: Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.        
Suffe: Mescide bitişik üstü hurma dallarıyla örtülü, etrafı açık olan, kendilerine ehl-i suffe adı verilen fakir,
kimsesiz, evi olmayan Müslümanların kaldıkları ve eğitim gördükleri yer.                                                           
Şefkat: Acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik.
Tebliğ: Duyurma, bildirme, haber verme.

ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU 
4. ÜNİTE  KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ

AKLI KULLANMAK: öğrenmek-anlamak-uygulamak
MÜKELLEF:yükümlü,İslam’a göre akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına (buluğ) girmiş 
herkesin dini emir ve yasaklardan sorumlu olmasıdır.
Ergenlik: Büluğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem, yeni yetmelik, ergenlik çağı.                                               
İffet: Ahlak kurallarına bağlılık.                                             
Merhamet: Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma.                                                                 Mükellef: Bir işi yapmaya yükümlü olma durumu.
Taassup: Bir fikre veya inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumudur.
Buna bağnazlık da denir. Dinimiz bizlere bağnazlıktan kaçınmamızı emretmiştir.                              
Taklit: Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma.
“Karganın biri seke seke yürüyen güzel bir keklik görmüş. Kekliğin güzelliğine ve alımlı yürüyüşüne hayran olmuş.
Kekliği sürekli izlemeye başlamış.Tek gayesi keklik gibi olmakmış.
Keklik bu durumdan rahatsız olmaya başlamış ve
‘Ne kadar benzerse benzesin, hiçbir şey aslı gibi gerçek olamaz.
Çaban boşunadır. Bu durumdan vazgeç.’ demiş.
Fakat karga bir türlü vazgeçmemiş ama bir keklik gibi yürümeyi de öğrenememiş.
Bir zaman sonra zavallı karga kendi yürüyüşünü de unutmuş. Herkese karşı gülünç duruma düşmüş.
” Beydaba, Kelile ve Dimne, s. 263-264. (Özetlenmiştir.)                                                     
Tefeekür: Düşünme “Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız.”
(Bakara Suresi 242. Ayet)                                                                                    
Vahiy: Yüce Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya
melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir.                                                        
Zan: Sanı, kesin olmayan bilgi.

KURANDA BİLGİ EDİNME YOLLARI (Kur’an’da bilginin kaynakları) 3 TANE:
1-duyu organları    2-akıl   3-vahiy (ALLAHIMIZIN EMİR VE YASAKLARI YANİ ayetleri)

DUYU ORGANLARI: görme, duyma, tatma, koklama,dokunma 
www.114haber.com
TAASSUP=BAĞNAZLIK=TUTUCULUK=YOBAZLIK: bir fikre veya
inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumudur.
MUTAASSIP=BAĞNAZ=YOBAZ:Taassup sahibi olan KİŞİ
*Kur’an’a göre taassuptan kurtulmanın yolu,:AKLI kullanmaktır. 
* Taassup sahibi kişiler, körü körüne başkalarını taklit ederler. 
Taassup bilgisizce taklittir. • Taassup ön yargıdır. • Taassup körü körüne bağlılıktır.
• Taassup bencilliktir. • Taassup kendini üstün görmektir. • Taassup değişime ayak uyduramamaktır

* HZ.YUSUF (AS) KISSASI 
Kur’an’da yer alan surelerden biri Yûsuf Sûresi’dir. 
Tamamı 111 ayet olan bu uzun surede Hz Yakup(as) peygamberin oğlu
 Hz. Yusuf’un(as) hayatı detaylı anlatılmıştır.
 Hz Yusuf’un hayat hikâyesi, Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelendirilmiştir. 
* “Hz. Yusuf(as), kardeşlerinden kötülük (kuyuya atılma) ve düşmanlık gördüğü halde
onlara karşı sevgi ve merhamet göstererek onları affetmiş ve onlara yardım etmiştir.” 
FİLİSTİN(KENAN)DA AİLESİ YAŞAMIŞTIR.
* Hz Yusuf’un(as) hayatının çoğu Mısır’da geçmiştir.
YUSUF SÜRESİ:kuranda tek konu anlatılan tek süredir.
RÜYA TABİRCİSİ,YORUMLAYICI PEYGAMBER:HZ.YUSUF (AS)
NAMUSUNU KORUYAN ERKEK:HZ.YUSUF(AS)

ERGENLİK:insanın kurana göre sorumluluğun başladığı dönem,çağ
KAHİN:gelecekle ilgili olarak görünmez evrenden haber vermek, geleceği bilmek iddiasında olan kimse
ÖĞRENME ALANI: AHLAK
5. ÜNİTE  İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

İÇKİ:Kötülüklerin anasıdır.. Alkollü içki ve uyuşturucu,

 insanın aklını ve iradesini tam olarak kullanmasını engellediği ve bağımlılığa neden olduğu için zararlıdır

İSLAM 5 MADDEYİ KORUMUŞTUR:
1- Aklı; 2- Canı; 3- Nesli; 4- Malı; 5- Dini korumuştur.

“Her sarhoş edici haramdır. Çoğu haram olanın azı da haramdır.”
Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan nedenler arasında sigara içmek ilk sırayı almaktadır

. Sigarada karbonmonoksit vardır. 
Bu, arabaların egzoz gazının aynısıdır. 
Sigarada bulunan maddelerden nikotin,
 birçok uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. 
Katran, akciğer kanseri ve kronik bronşite yol açar
www.114haber.com
Uyuşturucu kullanmak insanı ÇABUCAK yıkıma
sürüklerken sigara sağlığa sinsice ve AĞIR AĞIR zarar vermektedir.
* Dinimizin kesin olarak yasakladığı davranışlardan birisi de KUMARdır. 
Para, mal veya değerli bir eşya karşılığı oynanan şans oyunlarına kumar denir. 
Kumarda amaç başkasının parasını, malını alarak hiçbir emek harcamadan kazanç sağlamaktır. 
Bu da bir çeşit haksız kazançtır. Çünkü başkalarının mallarını meşru olmayan yollarla almak ve yemek haramdır. 

Bir ayette bu konu şöyle dile getirilir: 
“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin...”Nisa 29
* “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; 
bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”Mâide suresi, 90, 91. ayetler.

DİKKAT!!! Kötü alışkanlıklar merak özenti ve arkadaş ortamının baskısıyla başlıyor

Bağımlılık : Bir kimse ya da nesneye tutku derecesine varan bağlılık , kurtulamamak durumu.               
Dedikodu (Gıybet) : Bir kimseyi çekiştirmeye, kınamaya yönelik söylenti.                                                    
Günah : Dinde suç sayılan iş ya da davranış.                  
Haram : Din kurallarına aykırı olan, dinde kesin olarak yasak olan.                                                                         
Hile : Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan oyun. İçki : İçinde alkol bulunan içecek.
Azıda çoğuda haramdır.                                                                                       
 İftira : Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, karalama.                      
 İrade : Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.
Kumar : Haram olan , Allah’ın(cc) yasakladığı Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
Özenmek : Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
Sarhoş : Alkollü içki ya da keyif verici bir madde nedeniyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse).
Uyuşturucu : Hareketten, gereği gibi düşünmekten alıkoyan Allahın(cc) haram kıldığı sarhoş edici maddelerden birisi.
Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar yitimi ya da kötü sonuç.

KUL HAKKI:Başkalarına zarar vermek. 
Kul hakkı insan hakkı olarak da nitelendirilir. 

Başkalarına zarar vererek insan haklarını ihlal etmek çeşitli şekillerde olmaktadır. 
Hırsızlık ve hile yapmak, eksik ölçüp tartmak, yalan söylemek, iftira atmak, alay etmek, dedikodu, 
başkalarının özel hayatlarını araştırmak, kötü lakap takmak gibi tavır ve davranışlar kul hakkı kapsamındadır.
*İçki, uyuşturucu, sigara ve kumar gibi 
kötü alışkanlıklar kişinin hem kendisinin hem de başkalarının sağlıklı yaşam hakkını
 olumsuz etkilediği için kul hakkı ihlalidir.

ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
6. ÜNİTE  DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ

EVRENSEL:bütün insanlığı ilgilendiren
DİN=EVRENSELDİR.
* Dinin tarihin insanlık tarihiyle başlar
www.114haber.com
*Dinlerin hepsinin amacının iyiliği, güzelliği yaymak, kötülükleri engellemek ve
 insanı yücelterek mükemmel hâle getirmek olduğu görülmektedir.
ÇOK ÖNEMLİ!!!!Dinleri ilahî ve ilahî olmayan dinler olarak 2'YE ayırmak mümkündür. 
*Allah’ın(cc), peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahye dayalı dinlere ilahî dinler (semavi) denir. 
Bunlar Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’dır
*İnsanlar tarafından kurulmuş, vahye dayanmayan dinlere de ilahî olmayan dinler (batıl) denir.
 Hinduizm ve Budizm b
unların en belirgin örnekleridir.

HİNDUİZM
*Hindistan’da. MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır. Kurucusu yok.
* Hinduizmin en belirgin yönü toplumu kastlara ayırmasıdır. Kast, “aynı işle meşgul olan, 
görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik” anlamına gelir.
Kast sistemi :Bir toplumdaki insanların konumlarının soy, medeni durum ve mesleki ölçütlere göre sınıflandırıldığı sistem
1- Rahipler ve Bilginler (Brahmanlar) 2- Prensler ve Askerler (Kşatriyalar) 3- Esnaf ve Çiftçiler (Vaisyalar)
 4- İşçiler ve Köleler (Sudralar) Ayrıca kast sistemine dâhil edilmeyen, 
kast dışı kabul edilen paryalar (toplum dışı sayılanlar) vardır. Sınıflar arası geçiş yoktur.
* Hinduizmde Brahma yaratıcı, Şiva yok edici, Vişnu koruyucu tanrıdır. 
*Hinduizmin kutsal kitapları Vedalar’dır.
* Hinduizmde en temel ibadet kutsal sayılan Ganj Nehri’nde yıkanmaktır.
www.114haber.com
* Hinduizmde “karma” denilen neden-sonuç yasası vardır. 
Buna göre insan geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görecektir. 
Hindu inancına göre ruh ölümsüz olup onun bir bedenden bir başka bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır. 
Bu inanca REENKARNASYON veya TENASUH (ruh göçü) adı verilir. 
* Hinduizmde ineklerin önemli bir yeri vardır. Dokunulmaz ve kutsal kabul edilirler. 
Etlerinin yenilmesi de yasaktır.

BUDİZM
* Budizm MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da Buda tarafından kurulmuş ve daha sonra yaygınlaşmış olan bir dindir. 
Asıl adı Sidharta olan Buda, aydınlanmış anlamına gelir. 
www.114haber.com
* Budizm’de inancın temelini, “Buda’ya sığınırım, Dhamma’ya sığınırım ve Sangha’ya sığınırım.” cümlesi oluşturur. 
* Budizm’in kutsal metinlerine, “üç sepet” anlamına gelen “Tripitaka” adı verilmiştir. 

* Budizm’de belirli bir ibadet ve dua şekli yoktur. Budistler tapınaklara giderek Buda’nın heykeline saygı gösterirler. 
* Budizm’de, Hinduizm’de olduğu gibi ruhun bir başka bedende yeniden dünyaya gelmesi anlayışı vardır. 
Ölüler reenkarnasyon inancı gereği genelde yakılmaktadır. 
*Budizm’de en önemli inanışlardan biri nirvana anlayışıdır. 
Nirvana, insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstırapların bittiği, saf, temiz bir duruma kavuşmaktır. 


 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.