Öne Çıkanlar 2016 - 2017 İngilizce temel dini bilgiler 11.sınıf 1.dönem 1. yazılı soruları yeni müfredat Hedef Türkiye AKPde İstifa

Örnek Din Görevlisinin Özellikleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görev - Çalışma Yönetmeliği

AKŞAM EZANI SONRASI EZAN DUASI SONRASI

DİN GÖREVLİLERİ DİYANETİN GÜNLÜK TAKVİMLERİNDE

HARİKA BİLGİLER VAR CEMAATA OKUSALAR

HEM KENDİLERİ HEM CEMAAT İSTİFADE EDER

HEM DE EVDEN - İŞYERİNDEN CAMİYE GELEN CEMAAT

FARZA RAHAT KAVUŞMUŞ OLUR“İmam sadece namaz kıldıran kişi olmamalıdır”
                     
                      İmamlık müessesi toplumda ne gibi görevleri ifa etmelidir?

İmam sadece namaz kıldıran insan mıdır yoksa cemaatle ilgilenen kişi midir?


İmam sadece namaz kıldıran kişi değildir ve olmamalıdır. Çünkü imam, “önder” demektir.

İnsanlara hayırlı her konuda liderlik yapan şahsiyet demektir.

Dolayısıyla onun pek çok görevinden sadece biridir namaz kıldırmak...
 
                      Bazı imamlarımızın cemaatin eğitimine yönelik güzel çalışmaları bulunuyor.

Bu konuda neler düşünüyorsunuz?


                      Şunu söyleyebiliriz ki, camiler yaygın din eğitiminin en başarılı şekliyle verildiği mekânlardır.

Yeter ki imamlarımız bu konunun farkında olsunlar ve bunu değerlendirsinler.

Şöyle ki, her hafta belli günlerde tefsir ve hadis sohbetlerini rutin ve periyodik olarak

gerçekleştiren bir imam bir yıl sonra cemaatini hatırı sayılır seviyede eğitmiş olacaktır. Bu da azımsanacak bir çaba değildir.
  
                      Sürekli insanlarla muhatap olan imamlarımızın din bilgisi haricinde

hangi alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir?


          En çok insan psikolojisi ve sosyal psikoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri gerektiği kanaatindeyim

. Öte yandan halkla ilişkiler konusu da bir imam için olmazsa olmazlardandır.

Yine hitabet ve güzel bir diksiyon için de aynı şeyleri söyleyebiliriz.

Bunlar bir imamın vizyon sahibi olmasında önemli katkılar sağlar.
 
          Camiler sadece namaz kılma mekânları mı olmalıdır?

Camilerde daha başka ne gibi faaliyetler yapılmalıdır ki cemaatin camii ile irtibatı artırılabilsin?


          Camiler sadece namaz kılma mekanı değildir. Ancak orası serapa bir eğitim mekânı diyebiliriz.

Dolayısıyla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin din eğitimi konusunda neler yapılabilecekse camilerde yapılmalıdır.

Bu bağlamda akşamları tefsir ve hadis okumaları, hafta sonları çocuklar ve gençleri için dinî bilgilerin interaktif yöntemler

kullanılarak verildiği programlar da yine namaz saatleri dışında verilebilir 
 
                      Bazı camilerimizde imamlarımız değişik ilim erbabını misafir ederek cemaate

konferanslar ve sohbetler düzenlemektedir. Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz?


                      Çok faydalı bulduğumu söylemeliyim. Şahsen böyle bir davetle ben de

konuşmacı olarak katılıp sohbet ettim ve ilgili imam arkadaşımızın davette bulunduğu

kişilerden bahsetmesi beni fazlasıyla sevindirdi. Çünkü cemaat o bir saat içinde bir

ilim adamının 20-30 yıllık emeğinin karşılığı olan bilgilere çok rahatlıkla ulaşmış olmaktadır.

Bu ise cemaat adına önemli bir kazançtır diyebilirim. 

Din Görevlisi deyince akla, genellikle ilkönce cami hizmeti veren İmam ve Müezzinler gelmektedir.

Bununla birlikte Müftü, Vaiz ve diğer Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları da Din Görevlisi olarak zikredilir.

Fakat toplumla, bu konuda her gün beş defa buluşmaları bakımından ve çerçeveyi biraz daha

küçük tutma adına Din Görevlisi olarak burada İmam ve Müezzinleri ele alacağız.

İdeal bir Din Görevlisini tarif etmeden önce de bu kavramların tarifini yapmak uygun olacaktır. Buna göre;

İmam: Lügatte, önder, reis, numune, işaret, misal ve rehber manalarına gelmektedir.

Istılahta ise; birçok manaya gelen imam kavramına; devlet reisi, ilimde otorite olmuş kişi,

camide cemaate namaz kıldıran zât ve en önemlisi ise İmamet-i Kübra’yı şahsında

birleştiren Hz. Muhammed (s.a.v.) den bize tevarüs eden makam olarak birkaç tarif sayabiliriz.

Müezzin ise lügatte; bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilan etmek manalarına gelir.

Istılahta ise Ezan okuyan, namaz vakitlerini bildiren kişiye verilen isimdir.

Kur'an-ı Kerim’de yüce Allah (c.c.) bu iki kavramdan da bahsetmektedir.

Özellikle İmam kavramı, yedi yerde tekil, beş yerde de çoğul olarak geçmekte

ve bu makam peygamberlere atfedilmekte, onlarla birlikte zikredilmektedir.

Meselâ; Bakara suresi 124. ayette İbrahim (a.s.)'ın imam tayin edildiğini Allah (c.c.) şöyle haber vermektedir:

"Hani bir zamanlar İbrahim'i Rabbi bir takım kelimelerle imtihan etmek istemiş,

o da onları tamamen yerine getirmişti. Ben seni insanlara imam yapacağım!" buyurdu.

İbrahim "Zürriyetimden de " dedi. Allah (c.c.), "Senin zürriyetinden olan zalimler, imametime nail olamazlar buyurdu."

Enbiya Suresi 173 de ise , "Onları emirlerimize yol gösteren imamlar yaptık..."

derken önceki ayetlerde Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakup (a.s.)’dan bahsedilmektedir.

Görüldüğü gibi İmam kelimesi peygamberlere yüklenmiş bir vazife olarak dikkatimizi çekmektedir.

Müezzin kavramına da Kur'an'da çeşitli kalıplarda rastlamaktayız

(Meselâ; Araf.44, Yusuf: 70, Bakara: 279). Bildiğimiz manada müezzin

kavramını anlatan, ilan etmek, duyurmak manalarında ise Hac Suresi 27. ayette

"İnsanlara haccı ilan et..." buyurarak yine Hz. İbrahim'in şahsında müezzinlik makamını bize tanıtmıştır.

Hadis-i Şerifler'de ise müezzinliğin fazileti ile alakalı olarak şöyle buyrulmaktadır:

"Müezzinin sesinin yetiştiği yere kadar ins, cin (hatta) hiç, bir şey yoktur ki (ezanı)

duymuş olsun da kıyamet gününde müezzin için (hüsn-ü) şahadette bulunmasın." (Buhari Ezan. 4).

Müezzinlerin faziletini ifade eden başka hadis-i şerifler de vardır:

"Müezzinler kıyamet gününde insanların en uzun boyluları

(herkesin görebileceği kimseler) olacaklardır." (Müslim Salât 14)

"İnsanlar ezan okumadaki ve ilk saftaki (fazileti) bilseler, sonra da kur'a

çekmekten başka çare bulamasalar (bu fazileti elde etmek için) kur'a atarlardı..." (Buhari Ezan: 9)

Gerek bu tanımlardan, gerekse ayet ve hadislerin bu konuya verdiği öneme

baktığımızda meselenin ehemmiyeti ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki vazife dînî bir vazifedir.

Yani insanlara inanç ve ibadet konularında rehberlik etme vazifesidir.

Dolayısı ile ebedî bir hayatı etkileyen ve şekillendiren davranışların

kazanılmasını veya kaybedilmesini sağlamak bu vazife ile mümkündür.

Özellikle yaşadığımız bu asırda insanların çoğunun bu konuları okumadığını,

bununla birlikte pek çoğunun belli bir dînî düşünceye ve inanca sahip olduğunu,

karşılaştığı problem ve ihtiyaçlar için ise Din Görevlilerine müracaat ettiğini

düşünürsek meselenin ehemmiyetinin büyüklüğü bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

İstatistiklere göre halkın %39,5 i en azından haftada bir Cuma namazına gitmektedir.

Nüfusun yarısını (yaklaşık % 50) kadınların oluşturduğunu (kadınlar ülkemizde

Cuma namazına camiye gitmezler), geriye kalan % 10 luk kısmın çoğunu da

öğrencilerin ve çocukların oluşturduğunu düşündüğümüzde Din Görevlilerinin

vazife esnasında ne kadar büyük bir kitleye hitap ettikleri ortaya çıkmakta ve vazifenin büyüklüğü kendini göstermektedir.

Elbette bu kadar önemli bir vazifeyi deruhte edecek insanların taşıması gereken

yine o kadar önemli vasıflar vardır. Öncelikle Peygamber Efendimizin mihrabında oturan,

onun cübbesini giyen ve onun makamının ismini omuzlarında taşıyan Din Görevlileri,

bu makama layık olmak zorundadırlar. Yaptıkları işin Peygamber mesleği olduğunun

bilincinde olmalı ve gelebilecek müsbet ve menfi değerlendirmelerin,

Efendimizin ruhâniyetini o yönde etkileyeceğinin şuurunda olmalıdırlar.

Doğru ilacı yazabilmek için önce hastalığın doğru teşhis edilmesi gerekir.

Bu cümleden, önce muhatabın yani cemaatin özelliklerinin ortaya konulmasının

gereğine inanıyorum. Muhatabın özelliklerini bilirsek takınılması gereken doğru

tavırları ve kazanılması gereken doğru özellikleri daha kolay tesbit ederiz.

Bir Din Görevlisinin her an göz önünde bulundurması gereken Cami Cemaatinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Yaş ve tahsil farklılığı

2. Zenginlik ve fakirlik farkı

3. İşçi, memur-amir gibi statü farkları

4. Akıl ve zekâ farklılığı

5. Anlayış, kavrayış ve yorumlama farklılığı

6. İlgi ve dikkat farklılığı

7. İsteksiz ve istekli dinleme olayı

8. Yorgun ve dinç olanlar farkı

9. Zihni boş, zihni dolu (meşgul) ve dalgın olanlar farkı

10. Huzursuz ve huysuz insanlar olma ihtimali

11. Öğrenmek için değil, tenkit için, konuşanı imtihan etmek için gelenlerin bulunma ihtimali

12. Haftada, ayda veya yılda bir defa (cenaze veya bayram dolayısıyla) gelenlerin bulunma ihtimali

13. İbadette içten, samimi olmayan, gösterişçi (riyakâr) insanların da olma ihtimali

14. Hatta inanmadığı halde dıştan inanmış görünenlerin bile bulunma ihtimali

15. Bilgili Müslümanlar kadar, bilgisiz (âdete göre, taklîdî iman sahibi) Müslümanların da

bulunma ihtimali (hatta çoğunluktadır denebilir)

16. Hadis-i şerifte de belirtildiği gibi cemaat içinde hasta, sağlam, yorgun, çok yaşlı

ve (işçi, memur ve öğrenci v.b. yolcu niteliğinde) acele işi olanlar olma ihtimali

17. Muhtelif mezheplerden ve muhtelif milletlerden insanların olma ihtimali.

Kısacası cemaat içinde bu ve bunlara benzer daha nice farklı nitelikler taşıyan insanlar vardır

ve bulunabilir. İşte bütün bu farklılıkları ve bu güçlükleri birinci planda dikkate almak ve

ona göre görev yapmak Din Görevlisinin ilk ve temel görevi olmalıdır. Ayrıca bu kadar

çok çeşitli özelliklere sahip bir cemaate hizmet verecek

Din Görevlilerinin donanımlarının da ne kadar mükemmel olması gerektiği aşikârdır.

Bu özellikleri ise;

A. Şahsî özellikler,

B. Meslekî özellikler,

C. Tutum ve davranışlar, şeklinde sıralayabiliriz

A. ŞAHSİ ÖZELLİKLER: Din Görevlileri şahsiyet, karakter

ve ahlâken toplumun en iyi ve örnek insanı olmak zorundadırlar. Bu Özellikler;

1. İhlâs: Allah'ın rızası ihlâs ile kazanılır, hele imam ve müezzinlik gibi

ulvî bir görevde ihlâs çok daha önemlidir. Efendimizin; "Şüphesiz ki Allah(CC)

 sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, fakat kalplerinize bakar" 

(Müslim EI-Birr ve's-Sıla:33) hitabını düşünerek yaptığımız işi ancak onun rızası için yapmalıyız.

2. Güzel Ahlâk: İslâmiyet'in insanları güzel ahlâk sahibi yapmayı,

kötü huylardan kurtarmayı hedeflediğini ve bu mesleğin de İmamı olan

Sevgili Peygamberimizin "Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini"

söylemesi bir Din Görevlisi için güzel ahlâkın ne kadar önemli olduğunu

bize göstermektedir. Hadis-i Şerifte: "Mü'minlerin en kâmil imana sahip olanı,

en güzel ahlâklı olanıdır." (Ebu Dâvûd Sünne: 14) buyrularak güzel ahlâkın önemi anlatılmaktadır.

3. Örnek Bir Hayat: Din Görevlisi sadece camide değil, hayatın tümünde

Din Görevlisi olduğunu unutmamalı, insanlarla hayatın her safhasında,

her aşamasında karşı karşıya bulunduğunun farkında olmalıdır. Şöyle ki;

insanlar, onları hep gözlemekte ve örnek almaktadırlar. Zira onlar, son hak

dinin bir tebliğcisi ve mürşidi, insanları dünya ve ahirette saadete ulaştıracak

ilahî hakikatlere çağıran bir davetçi ve peygamber mihrabında oturan onun bir temsilcisidir.

İnsanlar onlara bu nazarla bakmaktadırlar.

Durum böyle olunca insanları hakka hakikate çağırırken kendileri bu konulardan uzak

duramazlar, durmamalıdırlar. Anlattıklarını önce kendileri uygulamalıdırlar.

Zira Allah (c.c.) Kur'an'da; "İnsanlara iyiliği emredip de kendinizi unutur musunuz?

Bir de Kitab'ı okuyorsunuz. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?" (Bakara:44) "

Ey İman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri söylemek,

Allah’ın(CC)  en çok nefret ettiği şeylerdendir.." 

(Saf: 2–3) buyurarak meselenin önemini bizlere haber vermektedir.

4. Kendine Güven: Kişinin kendine güven duygusu, temsil ettiği davanın

gücüne ve üstünlüğüne, kişinin davayı tanımasına ve hakkında yeterli bilgi

sahibi olmasına ve davayı yaşamasına bağlıdır. Bu sebeple çok okumalı,

hem meslekî yönünü güçlendirmeli, hem de dünyayı ve olayları takip ederek kendine güvenini artırmalıdır.

5. Şahsiyet ve Onur Sahibi Olmalıdır: Verimli ve etkili bir hizmet ortaya koyabilmesi için

Din Görevlisinin olgun, şahsiyetli, tutarlı ve vakar sahibi olması gerekir. Bunun içinde

hareketlerinde, konuşmalarında, taklitten, yapmacık ve hafif meşrep davranışlardan,

tutarsızlıktan, yalandan, kendisine töhmet getirebilecek işlerden ve yerlerden

uzak durmalıdır. Ayrıca prensipli, emin, çevresine güven veren, güler yüzlü ve sempatik tavırlarıyla insanlara yaklaşan biri olmalıdır.

6. Güvenilir Olmak: Din Görevlisi Emîn, yani her yönüyle güvenilir olmak zorundadır.

Çünkü söylenene güvenebilmek için söyleyenin güvenilir olması gerekir. Bunun için

peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatlardan birisi de Emanet’tir. Bu sebeple

peygamberlerin temsilcisi olan Din Görevlileri kesinlikle güvenilir olmak zorundadır.

Üstelik Allah (c.c.) Kur’an'da "Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler." 

(Mü'minûn: 8) buyurarak konunun önemini ortaya koymuştur.

7. Kılık Kıyafet: İnsanın dış görünüşünün içini yansıttığı söylenir. Bu çerçeveden

bakınca sürekli toplumun önünde ve onlarla içice olan Din Görevlileri, kılık kıyafetlerine,

saçına-sakalına, bıyığına dikkat etmeli, dış görünüşü itibariyle temiz ve düzenli bir

görünüm sergilemelidir. Ona bakanların içini açan bir temizliğe, tertip ve düzene sahip bir

Din Görevlisi daha etkili ve başarılı olacaktır.

B. MESLEKÎ ÖZELLİKLER: Muhakkak ki her mesleğin kendine has incelikleri vardır.

Hele Din Görevliliği gibi ihmali çok ağır neticeler veren, ebedî hayatı etkileyen bir

mesleğin de çok ciddî özellikleri ve incelikleri vardır. Bu görevi icra eden

Din Görevlilerinde de bazı özellikler bulunmalıdır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Kur'an'a Vukûfıyet: Efendimiz (s.a.v.), "En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." 

(Buhari Fedâilü’l-Kur'an: 21) buyurarak Kur'an'la hem dem olmanın ne kadar önemli

olduğunu bize bildirmiştir. Aslî vazifesi Kur'an'la yoğrulmuş bir meslek olan Din

Görevlisi mutlaka Kur'an'ı güzel ve düzgün okumalıdır. Ayrıca Kur’an’ın muhtevasına

ve mesajlarına aşina olmalıdır. Üstelik bu bir Farz-ı Kifayedir. Bunu da mutlaka

ilk önce Din Görevlisi yapacaktır. Ayrıca Kur'an'ın tanıtılması ve öğretilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıdır.

2. Bilgi Sahibi Olma: İlk emri "Oku" (Alak:1) olan bir dinin görevlisi mutlaka çok okuyan,

dinini en ince teferruatlarına kadar araştıran, inceleyen birisi olmak durumundadır.

Üstelik kendinden beklenen hizmeti sunabilmesi ve İslâm'ı doğru bir şekilde anlatabilmesi için

mutlaka onu iyi bilmesi gerekir. Bunun için de çok okumalı ve araştırmalıdır. Her meslek

erbabının işinde kullandığı bazı hammaddeler ve aletler vardır. O kişi onlarla adeta bütünleşir.

Aynen bunun gibi Din Görevlisi de kitaplarla bu şekilde bütünleşmelidir.

Hele yaşadığımız bu günde teknolojinin de sunduğu imkânlarla insanlar her türlü

bilgiye daha kolay ve daha hızlı ulaşabilmektedir. Dolayısı ile insanlar hem daha

çok soruya sahip olmakta, hem de konuları daha çok sorgulayabilmededir.

Böylesine hızlı bir atmosferin içinde muhakkak ki Din Görevlisi de çok okuyacak ve çok araştıracaktır.

3. Vazife Şuuru: Din Görevliliği, görevlerin en güzellerindendir. Zira bu kişiler ilahî

mesajları insanlara sunmakta ve insanların ebedi hayatı üzerinde etkili olmaktadırlar.

Doktor mesleğini iyi yaparsa belki 50–60- seneye etki eder. Avukat veya hâkim

mesleğini iyi yaparsa belki 30–40 seneye etki eder. Ama Din Görevlisi mesleğini iyi yaparsa,

vazifesinin öneminin farkında olursa ebedî bir hayatı etkilemektedir. Bunun için

Din Görevlisi bu işi sıradan bir meslek gibi görmemeli vazifesinin ve oturduğu

makamın farkında olmalıdır. Bu göreve, devletin en yüksek kademesinden,

dağdaki çobana kadar toplumun her kesiminden herkes ihtiyaç duymaktadır.

Bu da vazifenin büyüklüğünün bir göstergesidir. Din Görevlisi bu şuurda olmalı

ve vazifesini bu duygular içinde icra etmelidir. O zaman daha da verimli olabilir.

4. Sabır: Bu görev insan unsuru en ön planda olan görevlerden birisidir.

Dolayısı ile insanlardaki çeşitlilik; sıkıntı ve problemleri de çeşitli kılmaktadır.

Elbette her meslek gibi bu mesleğinde sıkıntıları ve güçlükleri vardır.

Belki diğerlerinden daha da fazla olabilir. Fakat ecri de ona göre fazla olacaktır.

Zira bu meslek peygamber mesleğidir. Bu sebeple usanmadan, bıkmadan,

yılmadan sabırla insanlara İslâm'ı anlatmak, Allah'ın(CC)

 kelâmını öğretmek ve

onlarla ilgilenmeye devam etmek gerekmektedir. Sabır elbette zordur.

Fakat unutulmamalıdır ki Allah (c.c.) Kur'an'da; "Muhakkak Allah(CC) sabredenlerle beraberdir."

 (Bakara: 153) buyurarak sabrın önemini bize haber vermiştir.

C. TUTUM VE DAVRANIŞLAR: Yukarda saydığımız maddeler muhakkak ki

daha da çoğaltılabilir. Zira görev o kadar kapsamlı ve özeldir ki gerekli vasıfların da

çoğaltılması mümkündür. Biz bunlara ilave olarak Din Görevlisinin takınması

gereken tutum ve davranışlara da bazı örnekler vermek istiyoruz.

1. Hoşgörü: İnsanlara hoşgörü ile yaklaşmak kalpleri feth etme açısından çok önemlidir.

Kur'an'da bu konu ile alakalı şöyle buyrulmaktadır: "Allah'tan(CC)

 rahmet ile onlara

yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz,

etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et" 

(Al-i İmran:159). Görüldüğü gibi insanlara yumuşak ve hoşgörülü davranmak Din Görevlileri için çok önemlidir.

2.Güleryüz ve Tatlı dil: Halka hizmet sunan insanın herkese karşı güleryüzlü ve tatlı dilli,

açık kalpli ve sempatik olması insanların ona yaklaşmasına vesile olur. Kibir, gurur,

kendini beğenme, asık surat bir Din Görevlisinde bulunmaması gereken vasıflardır.

Kaldı ki Efendimizin "Sakın maruftan hiçbir şeyi hakir görme, velev din kardeşini

güler yüzle karşılaman olsun." ( Müslim El-Birr Ve's-Sıla: 144) buyurması

güleryüz göstermenin dinimizin bir emri olduğunu bize göstermektedir.

Bunlardan başka maddeler halinde şu özellikleri de sayabiliriz:

3. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi:

4. Cemaatle şahsi ilişkiler için de bulunma

5. Derneklerle iyi ilişkiler içinde bulunma

6. Hizmet sunacağı kitleyi tanıma ve problemleri ile ilgilenme

7. Politikaya ve grup çekişmelerine girmeme

8. Halkın acı ve tatlı günlerinde yanlarında bulunma

9. Hapishane, Hastahane, Çocuk Islahevleri ve Huzurevleri gibi yerleri ziyaret

10. Hitaplarda ses, ahenk gibi prensiplere dikkat etme ve sükûnetle konuşma,

jest ve mimiklere dikkat etme

11. En önemlisi ise görevine tam sadakat

Bunlardan başka daha belki pek çok özellik Din Görevlisinde bulunması gereken özelliklerdir.

İdeal bir Din Görevlisi hem insanlar içinde muteber bir yere ve konuma sahip olmak ve

bu sayede İslâm’ın layık olduğu değeri görmesi adına üzerine düşen görevi yerine getirmek

hem de Allah’ın(CC) rızasını kazanıp ebedî saadeti elde etmek için sorumluluğunun farkında olmalı

ve bu sorumluluğu yerine getirmekte kendisine yardımcı olacak bu ve benzeri özellikleri kazanma adına gayret içinde olmalıdır.


SELAM OLSUN RESULULLAHIN MESLEĞİNİ ŞUURLA YAPANLARA


Resmi Gazete

Sayı : 29033

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez,

taşra ve yurt dışı teşkilatının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amir: Başkan, Başkan yardımcısı ve birimlerin en üst yöneticisini,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

ç) Birim: Bu Yönetmelikte sayılan görevleri yerine getiren Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yer alan birimleri,

d) Birim amiri: Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki birimlerin en üst yöneticilerini,

e) Cami görevlileri: Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatip ile başmüezzin ve müezzin-kayyımlarını,

f) Din görevlileri: Başvaiz, uzman vaiz, vaiz, murakıp, Kur'an kursu başöğreticisi,

Kur'an kursu uzman öğreticisi, Kur'an kursu öğreticisi ve cami görevlilerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amirlerin Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Amirlerin ortak görevleri

MADDE 4 - (1) Başkan, başkan yardımcısı, kurul başkanı, birim amiri ve daire başkanı,

amiri bulunduğu kurum, birim veya daire için tespit edilen görevlerin zamanında ve

tam olarak yapılmasını sağlamanın yanında, aşağıdaki görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Amiri bulunduğu kurum, birim veya dairenin iş süreçlerini belirleyerek görevlerin etkili,

verimli, amacına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve gerekli eşgüdümü sağlamak.

b) Harcama yetkilisi olarak yapması gereken işlemleri yürütmek.

c) Yönetiminde bulunan personel arasında görev dağılımı yapmak ve onların uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak.

ç) Başkanlığın stratejik planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak.

d) Amiri bulunduğu kurum ve birimin görev alanı ile ilgili performans ölçütlerini belirlemek, plan, program ve projeler yapmak, teklifler hazırlamak.

e) Hizmetlerin amacına uygun bir şekilde ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç ve her çeşit imkanı temin etmek.

f) Yönetiminde bulunan personele eşitlik ve adalet ölçüleri içinde davranmak, personelin performansını ölçmek.

g) Yönetiminde bulunan personelin çalışmalarını ve yürütülen hizmetleri denetlemek, görevleri ile ilgili konularda rehberlik etmek, kusur ve noksanlıkların tespiti halinde gereğini yapmak.

ğ) Biriminde görevli kariyer kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcılarının uzmanlığın gerektirdiği bilgi,

beceri ve birikimi kazanmaları, temsil kabiliyetlerini ve tecrübelerini artırmaları için gerekli çalışmaları yapmak.

h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Amirlerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 - (1) Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının her kademesinde görev yapan amirler;

yükümlü bulunduğu hizmet ve görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten sorumludur.

(2) Birim amirleri, sorumlulukları devam etmek kaydıyla sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı

olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelerinde bulunan personele devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Makamı

Merkez teşkilatı

MADDE 6 - (1) Başkanlık merkez teşkilatı; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde sayılmıştır.

Başkanlık makamı

MADDE 7 - (1) Başkanlık Makamı; Başkan ve başkan yardımcılarından oluşur.

Başkan

MADDE 8 - (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Başkanlığı temsil etmek.

b) Başkanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için gerekli tedbirleri almak.

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek.

ç) Başkanlık hizmetleri ve Başkanlığın faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi için gerekli eşgüdümü sağlamak ve bunları denetlemek.

e) Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak.

f) Başkanlığın strateji, hedef ve performans kriterlerini belirleyerek uygulanmasını sağlamak.

Başkan yardımcıları

MADDE 9 - (1) Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak.

b) Gerektiğinde Başkana vekalet etmek.

c) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

Din işleri yüksek kurulu başkanlığı

MADDE 10 - (1) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 29/5/2013 tarih ve 28661 sayılı

Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir.

Mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanlığı

MADDE 11 - (1) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bütün kıraat imamlarının okuyuşlarını esas alan, Resm-i Osmani ve Aliyyü'l Kari ya da

diğer hat tarzlarında hattat tarafından veya bilgisayar ortamında yazılan, hat güzelliği

ve insicam özelliği taşıyan Mushaf, cüz, mealli Mushaf ve Kur'an-ı Kerim metinlerinin,

sesli veya görüntülü Kur'an-ı Kerim yayınlarının hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını

sağlamak üzere kontrol etmek, uygun görülenleri onaylamak, mühürlemek veya rapor etmek.

b) Hatalı ve noksan olarak basılan veya İnternet, TV, radyo ve benzeri ortamlarda

yayımlanan mushaf ve cüzler ile sesli veya görüntülü Kur'an-ı Kerim yayınlarını

tespit etmek ve bunların hatasız olması konusunda çalışmalar yapmak.

c) Mühür güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak, bu hususta eğitim merkezleri

ve bünyesinde kıraat anabilim dalı bulunan ilahiyat fakülteleriyle işbirliği yapmak.

d) Kur'an-ı Kerim'in imlası ve kıraati ile ilgili soruları cevaplandırmak.

e) Reisü'l-Kurralığın etkin hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

f) Hafızlık tespit, tashih-i huruf, aşere, takrib ve tayyibe sınavları ve Kur'an yarışmalarında görev almak.

g) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları düzenlemek.

ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Birimleri

Din hizmetleri genel müdürlüğü

MADDE 12 - (1) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir

şekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

b) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve

benzeri dini programlar ile ilmi toplantılar düzenlemek ve müftülüklerce düzenlenen söz konusu etkinliklere ilişkin rapor hazırlamak.

c) Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu

din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve rapor hazırlamak.

ç) Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekipleri göndermek, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Başkanlık vaizlerinin, vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve işlemlerini yürütmek.

e) Müftülüklerce hazırlanarak Başkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek.

f) Gerektiğinde örnek vaaz ve hutbe metinleri hazırlamak.

g) İhtida edenlerle ilgili işlemleri takip etmek ve kayıtlarını tutmak.

ğ) Kutlu Doğum Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde vaizlerin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

ı) İrşat hizmetlerinde bulunan personelin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iş ve işlemleri takip etmek.

i) İrşat hizmetleriyle ilgili olarak gerektiğinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j) Cami ve mescitlerin ibadete açılması, yönetilmesi ve cami hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

k) Dini gün ve gecelerde programlar düzenlemek ve programların radyo ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

l) Olağanüstü hallerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili çalışmaları planlamak ve yürütmek.

m) İhtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

n) Camiler ve Din Görevlileri Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

o) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde cami görevlilerinin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

ö) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak.

p) Aile, kadın, gençlik ve çocukla ilgili dini konularda toplumu aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.

r) İhtiyaç duyulan yerlerde aile ve dini rehberlik bürolarının açılmasını ve bu büroların koordineli olarak çalışmasını sağlamak.

s) Aile ve dini rehberlik bürolarında görevli personele ihtiyaç duydukları donanımı kazandıracak eğitimlerin verilmesini sağlamak.

ş) İlgili kurumlarla işbirliği yaparak sevgi evleri, yetiştirme yurtları, kadın konuk evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında din hizmeti sunulmasını sağlamak.

t) Ailenin korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak

amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak.

u) Aile sorunlarının çözümüne yönelik dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.

ü) Aile konulu yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak.

v) Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek.

y) Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel içerikli çalışmalar yapılmasını sağlamak.

z) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.

aa) Dini bayramlar ile Ramazan ayında çeşitli sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlamak ve yürütmek.

bb) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.

cc) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

çç) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

dd) Kıble tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, müftülüklerce belirlenen personele kıble tespiti konusunda eğitim desteği vermek.

ee) Engellilere yönelik din hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak.

ff) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara din hizmeti sunulmasını sağlamak.

gg) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ğğ) İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açılmasını sağlamak, bununla ilgili işleri yürütmek.

hh) Toplumsal huzuru tehdit eden terör, şiddet, madde bağımlılığı gibi olumsuzlukların

önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ıı) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması

amacıyla çalışmalar yapmak, gerektiğinde üniversiteler, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

ii) Başkanlık Tasavvuf Musikisi Korosu ile ilgili işleri yürütmek.

jj) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim hizmetleri genel müdürlüğü

MADDE 13 - (1) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kur'an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak

isteyenler için kurslar açmak ve açılmasını sağlamak, buralarda yürütülecek eğitim-öğretim hizmetlerini düzenlemek.

b) Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, buralarda kalan öğrencilerin iaşe

ve ibate giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve yurt ve pansiyonların yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Kur'an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ç) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde Kur'an kursu öğreticilerinin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

d) Yaygın din eğitiminde uygulanacak eğitim programlarını, okutulacak ders kitaplarını

ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak.

e) Yaygın din eğitimi kapsamında düzenlenen gündüzlü ve yatılı Kur'an kursları,

yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kursları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Yaygın din eğitiminde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek, uygulanmasını sağlamak, istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek.

g) Hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, anlama, dini bilgiler, hafızlık ve benzeri yarışmalar düzenlemek.

h) Kur'an kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretici ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.

ı) Yurt dışından gelen öğrencilerin Kur'an kurslarında eğitilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

i) Başkanlık personelinin hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak için hizmet içi eğitim kursları düzenlemek.

j) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.

k) Kariyer kadrolarında bulunan Başkanlık personelinin ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarına göre yetiştirilmelerine yönelik eğitim vermek.

l) Personelin adaylık, görevde yükselme, yabancı dil ve benzeri eğitiminde uygulanacak

programların hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak.

m) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.

n) Başkanlık personeli için hizmet içi eğitim stratejilerini ve eğitime öncelikle alınacak

personeli belirlemek, uygulanmakta olan programların etkinlik ve verimliliğini ölçmek,

geri bildirimler elde etmek, yılsonu hizmet içi eğitim faaliyet raporlarını hazırlamak.

o) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim planını hazırlamak.

ö) Eğitim merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

p) Eğitim merkezlerinin bina, araç-gereç ve benzeri ihtiyaçları ile eğitim görevlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.

r) Özel olarak aşere, takrib ve tayyibe alanında eğitim alanların yetkinliğini tespit ederek bunlara belge vermek.

s) İl/ilçe müftülüklerince düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarına katılacak personelin

belirlenmesinde esas alınacak kriterler ile uygulanacak programı ve benzeri hususları

tespit etmek, bu kurslardaki eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ş) Eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlere giriş, dönem ve bitirme sınavları ile

ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerden yararlananların belgelerinin düzenlenmesini ve bilgilerin ilgili programlara girilmesini sağlamak.

t) Din hizmetleri sınıfında çalışan personelin Kur'an-ı Kerimi usulüne uygun şekilde okumalarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

u) Başkanlık personelinin yabancı dil ve mesleki bilgilerini geliştirmeleri için çalışmalar yapmak,

gerektiğinde kurs açmak veya bu hususlarda açılacak kurslara eleman göndermek,

bu konularda ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ü) Hizmet içi eğitimde ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

v) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde düzenlenen raporları derlemek, önerileri değerlendirmek,

etkinlik ve verimliliği artırmak için gerekli tedbirleri almak.

y) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

z) Kur'an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyenler için eğitim ve öğretim programları hazırlamak veya hazırlatmak.

aa) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programları hazırlamak veya hazırlatmak.

bb) Yaygın din eğitimi ve hizmet içi eğitim programlarına uygun ders notları veya ders kitapları,

yardımcı eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.

cc) Uygulanan eğitim-öğretim programları, ders notları ve diğer eğitim materyallerini geri bildirimler,

değişen, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek.

çç) Yaygın din eğitimi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve

öğretim programlarının geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması hususlarında ilgili birim,

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaç halinde hizmet satın almak.

dd) Eğitim Kurulu ile Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek, alınan kararları ilgili birimlere bildirmek.

ee) Başkanlık personelinin eğitim seviyelerini yükseltmek, hizmetteki etkinlik ve verimliliklerini artırmak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla çalışmalar yapmak.

ff) Uygulanan programların ve yapılan faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla alan araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

gg) E-eğitim uygulamalarını geliştirmek üzere ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak.

ğğ) Dini yüksek ihtisas merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

hh) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde personelin bilgisini artırmak ve

uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla ihtisas kursları düzenlemek.

ıı) Dini yüksek ihtisas merkezlerinin eğitim stratejilerini ve ihtisas eğitimine alınacak personelin kriterlerini belirlemek.

ii) Dini yüksek ihtisas merkezlerinde uygulanmakta olan eğitim faaliyetlerinin etkinlik ve

verimliliğini ölçmek, geri bildirimler elde etmek ve faaliyetler hakkında rapor hazırlamak, verimliliği artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

jj) İhtisas eğitimlerine giriş, dönem ve bitirme sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek.

kk) Dini yüksek ihtisas merkezleri için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile


eğitim görevlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.

ll) İhtisas eğitiminden yararlananların belgelerini düzenlemek ve bilgilerini arşivlemek.

mm) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Hac ve umre hizmetleri genel müdürlüğü

MADDE 14 - (1) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Hac ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.

b) Hac kayıtları, hacca gideceklerin belirlenmesi ve hac seyahati ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Hacı adaylarının Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cidde ve Meşair iskan

ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve ihtiyaç duyulan yerlerde rehberlik ve irtibat büroları açmak.

ç) Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen hac organizasyonlarının Suudi Arabistan'daki iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Ülkemiz hac kontenjanının 11/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri

Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda belirlenen oranda Başkanlık ve acentelere taksimini iller bazında yapmak.

f) Hacda vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve işlemlerini takip etmek.

g) Suudi Arabistan hac mevzuatını takip etmek ve gerekli protokolleri hazırlamak.

ğ) Hac organizasyonunun yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon oluşturmak ve yıllık hac raporunu hazırlamak.

h) Umre programları düzenlemek, umre ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.

ı) Umre kayıtları, kafile planlamaları ve uçak programlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

i) Suudi Arabistan'da işbirliği yapılacak umre şirketlerini belirlemek.

j) Umreye giden vatandaşlarımızın Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Cidde iskan ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

k) Umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

l) Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen umre organizasyonlarının Suudi Arabistan'daki iş ve işlemlerine yardımcı olmak.

m) Umrede vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve işlemlerini takip etmek.

n) Umre organizasyonlarının yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon oluşturmak ve yıllık umre raporunu hazırlamak.

o) Hac ve umreye gidecek vatandaşlar ve görevlilerin eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

yurt içinde ve yurt dışında kurs, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek ve uygulamayı takip etmek.

ö) Hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin sınav ve seçimini yapmak.

p) Hac ve umrenin bir eğitim süreci ve ibadet olma özelliğini dikkate alarak ilgili birimlerle

işbirliği içerisinde eğitim ve irşat stratejileri belirlemek, irşat plan ve programları hazırlamak.

r) Hac ve umre ile ilgili yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, bunlarla ilgili arşiv oluşturmak.

s) Hac ve umre organizasyonları hakkında verilen raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak.

ş) Hac ve umre organizasyonuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılacak toplantı, ziyaret

ve diğer etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

t) Hac ve umre hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

u) Hac ve umreye gidecek vatandaşlarımız ile hac ve umrede görevlendirilecek personelin

eğitimleri için ilgili birimlerle işbirliği yaparak eğitim merkezleri açılmasını sağlamak ve bu merkezlerdeki eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

ü) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun sekretarya işlerini yürütmek ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

v) Hac ve umre için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı, malzemelerin muhafazası

ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu konularda Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği yapmak.

y) Hac ve umre hizmetleriyle ilgili her türlü tahsilat, harcama ve muhasebeleştirme iş ve işlemlerini takip etmek.

z) Hac ve umre seyahatleri için gerekli ulaşım araçlarını temin etmek.

aa) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde kullanılan taşıtlar ile araç ve gereçlerin hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

bb) Hac ve umre yolcularının eşyalarının ülkemize nakline ilişkin yurt içinde ve yurt dışında yürütülen hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

cc) Suudi Arabistan'a gönderilecek ambulans, ilaç, tıbbi ve diğer malzemeler ile bunları götürecek araç ve personelin iş ve işlemlerini takip etmek.

çç) Seyahat acentelerince düzenlenen hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek Başkanlık personelinin tespit, planlama ve dağıtımını yapmak.

dd) Seyahat acentelerince yatırılacak teminat ve hizmet bedellerinin takibini yapmak ve bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapmak.

ee) Seyahat acentelerinin uyması gereken usul ve esasları belirleyerek Bakanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunmak.

ff) Seyahat acenteleri hakkında hazırlanan denetim raporlarını değerlendirmek ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunmak.

gg) Suudi Arabistan'da kullanılan demirbaş eşyaların, her yıl sayımını yaptırmak ve korunmasını sağlamak.

ğğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Dini yayınlar genel müdürlüğü

MADDE 15 - (1) Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı eserleri hazırlamak/hazırlatmak; gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Toplumu din konusunda aydınlatmak, birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşma ve huzura

katkı sağlamak, ayrıca aile ve gençliği tehdit eden zararlı akım ve faaliyetlere karşı

toplumu bilinçlendirmek amacıyla yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, gerektiğinde bunları ücretsiz olarak dağıtmak.

c) Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması talebi ile Başkanlığa

gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayımlanması hususunda karar vermek;

dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.

ç) Kurum ve kuruluşlar ile şahıslardan gelen ücretsiz yayın taleplerini değerlendirmek, uygun görülenleri imkanlar ölçüsünde karşılamak.

d) Basımı yapılacak eserlerin tashih ve tasarımını yapmak/yaptırmak ve basılmasını sağlamak.

e) Basılı dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın basılı yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

f) Başkanlıkça yayımlanan basılı eserlerin arşivini oluşturmak.

g) Başkanlığın basılı yayınlarının tanıtımı için Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi ile birlikte çalışmalar yapmak.

ğ) Diyanet takviminin hazırlanması ve basılması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

h) Toplumu din konusunda aydınlatmak, Başkanlık personelinin mesleki açıdan gelişmesine

katkı sağlamak, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları bilgilendirmek, yurt içi ve yurt

dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini ve milli kimliklerini koruyabilmelerine destek olmak

ve Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak amacıyla periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki,

kültürel ve benzeri konularda yazı, fotoğraf ve resimlerin yer aldığı süreli yayınlar hazırlamak.

ı) Süreli dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın süreli yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

i) Süreli yayınların hazırlanma ve incelenme süreçlerini takip etmek ve zamanında basılmasını sağlamak.

j) Süreli yayınların tanıtımı için Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi ile birlikte çalışmalar yapmak.

k) Başkanlık kütüphanesini kütüphanecilik ilkelerine göre düzenlemek ve yönetmek.

l) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri takip etmek; yurt içi ve yurt dışında bulunan kütüphanelerle işbirliği yapmak.

m) Bibliyografya ve toplu kataloglar oluşturmak.

n) Tarihi ve sanat değeri olan eserlerin korunması ve okuyucuların bunlardan istifade edebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

o) Onarılması gereken yazma eserlerin tamirini yapmak/yaptırmak.

ö) Yurt içinde ve yurt dışında neşredilen ve Başkanlık kütüphanesinde bulunmasında fayda

görülen basılı, sesli ve görüntülü eserlerin, ilgili birimlerle işbirliği yapılarak satın alınmasını sağlamak.

p) Başkanlık kütüphanesi için ihtiyaç duyulan süreli yayınlara abone olmak.

r) Kütüphane açacak teşkilat birimlerine rehberlik etmek ve imkanlar ölçüsünde destek vermek.

s) Kaybolan ve satın alma yoluyla temin edilemeyen eserlerin tazmin ve terkin işlemlerini yapmak.

ş) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda yabancı dil ve lehçelerde eserler hazırlamak/hazırlatmak;

Türkçeden yabancı dil ve lehçelere, yabancı dil ve lehçelerden Türkçe'ye eserler tercüme etmek/

ettirmek, bunların gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

t) Yabancı dil ve lehçelerde Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması

talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayımlanması

hususunda karar vermek; dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.

u) Ülkemizin milli ve manevi değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik çeşitli dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve benzeri yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak ve gerektiğinde ücretsiz dağıtmak.

ü) Farklı dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak/hazırlatmak üzere tercüme bürosu oluşturmak, gerekli personel istihdamını sağlamak.

v) Yabancı dillerde ihtiyaç duyulan yayın materyallerini temin etmek üzere çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak.

y) Yabancı dil ve lehçelerde hazırlanan Başkanlık yayınlarının tanıtımı hususunda çalışmalar yapmak.

z) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak,

Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak ve Başkanlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak

amacıyla televizyon ve radyo yayını yapmak, her çeşit sesli ve görüntülü yayın ve

program hazırlamak/hazırlatmak; ihtiyaç halinde bunları ücretsiz dağıtmak; gerektiğinde hizmet satın almak.

aa) Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen sesli

ve görüntülü eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayınlanması hususunda karar vermek,

dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.

bb) Başkanlıkça hazırlanan/hazırlattırılan sesli ve görüntülü yayınların radyo ve televizyonlarda yayınlanması ile ilgili işleri yürütmek.

cc) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak için

radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere belgesel, drama, çizgi film ve benzeri

programların hazırlanması, kayıt ve çekimlerinin yapılması için gerekli her türlü

çalışmayı yürütmek ve bu konuda TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak.

çç) Sesli ve görüntülü dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın sesli ve

görüntülü yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

dd) Sesli ve görüntülü yayınlar için arşiv oluşturmak.

ee) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Dış ilişkiler genel müdürlüğü

MADDE 16 - (1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yurt dışında yaşayan soydaş, dindaş ve vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarını belirlemek,

din görevlisi taleplerini değerlendirmek ve onlara din hizmeti sunulmasını sağlamak;

Müslüman ülke ve toplulukların din hizmetleri alanındaki taleplerine ortak kararlar veya protokoller doğrultusunda yardımcı olmak.

b) Başkanlığın yurt dışındaki kadrolarına sürekli görevle atanacak personel ile sözleşmeli

veya geçici süreli görevlendirilecek personelin sınavları, seçimi, planlanması, görevlendirilmesi,

gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Yurt dışında Ramazan ayı, Kurban Bayramı, Kutlu Doğum Haftası, Camiler ve

Din Görevlileri Haftası ve benzeri zamanlar ve etkinlikler için planlanan görevlilerin belirlenmesi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Başkanlık hizmet alanı ile ilgili olarak yurt dışında inceleme ve araştırma yapacak,

görüşme ve toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile

ilgili işlemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek ve onlara rehberlik etmek.

d) Yurt dışında vatandaşlarımız tarafından kurulan ve Başkanlıkla işbirliği içinde olan dernek,

birlik, vakıf ve benzeri kuruluşlar ile yurt dışında müslüman topluluklarca oluşturulan din

i kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek.

e) Yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın karşılaştığı dini sorunlar

ile yurt dışında Başkanlıkça sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

f) Yurt dışına götürülecek hizmetlerde verimliliği artırmak amacıyla ilgili kurum ve

kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde protokoller hazırlamak ve uygulamak.

g) Yurt dışında toplanacak yardımlarla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Avrasya İslam Şurası Teşkilatı, Afrika Dini Liderler Zirvesi ve Balkan Ülkeleri Dini

İdare Başkanları toplantılarını düzenlemek, alınan kararların gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.

h) Yurt dışında bulunan İslami kurum ve kuruluşların yapıları, faaliyetleri ve hizmet

alanlarını incelemek ve değerlendirmek, ilişkileri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak.

ı) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşların dini yayın ihtiyaçlarını tespit etmek

ve bunların karşılanması için kurum ve birimler arası koordineyi sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak.

i) Başkanlık yurt dışı teşkilatının raporlarını ve yıllık eylem planlarını inceleyerek gereğini yapmak ve arşivlemek.

j) Türk Kültür Varlığını Koruma Projesi kapsamında Başkanlıkça yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.

k) Yurt dışındaki Kardeş Şehir Projesi çalışmalarını yürütmek.

l) Yurt dışında bulunan ve tarihi miras sayılan arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazma

eserler hakkında bilgi toplamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

m) Başkanlık yurt dışı teşkilatında bulunan taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini yürütmek.

n) Yurt dışına atanan veya görevlendirilen personelin bu görevlere gitmeden önce

eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim planlarını hazırlamak, eğitimleri amacıyla ilgili birim,

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yabancı dil kursları ile mesleki ve kültürel konularda

kurs ve seminerler düzenlemek; bu alanlarda Başkanlıkça hizmet satın alma suretiyle yapılacak işleri koordine etmek ve yürütmek.

o) Birimde görevli personelin yurt dışı hizmet alanlarında yetiştirilmesi ve uzmanlaşması için gerekli program ve projeleri hazırlamak.

ö) Yurt dışındaki camilerde yürütülen Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler kurslarındaki

eğitim-öğretimi yaygınlaştırmak, programlarını ve eğitim-öğretim materyallerini geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

p) Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin örgün eğitim-öğretim kurumlarındaki

İslam din dersleri ile ilgili uygulama ve gelişmeleri takip etmek ve öneriler sunmak.

r) İslam diniyle ilgili yurt dışında eğitim veren kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

s) Ülkemizdeki Kur'an-ı Kerim kursları, eğitim merkezleri, imam-hatip liseleri ve ilahiyat

fakültelerinde eğitim görmek için yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri,

Başkanlık adına ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek ve bu öğrencilere rehberlik yapmak.

ş) Din eğitimi amacıyla yurt dışından ülkemize getirilen öğrencilere uygulanan eğitim programları hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

t) Ülkemize gelen soydaş ve dindaş din görevlileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dili ve mesleki bilgiler kursları düzenlemek.

u) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın din eğitimi, aile, kadın, gençlik ve benzeri konularda projeler geliştirmek ve yürütülen projeleri desteklemek.

ü) İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

maksadıyla projeler geliştirmek, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, alınan kararların gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

v) Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonunun yurt dışında yapılacak iş ve işlemlerini yürütmek.

y) Yurt dışında bulunan dini eserlerin yapımına ve restorasyonuna katkı sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

z) Diğer dinlerin mensupları, kurum, kuruluş ve topluluklarıyla ilişkiler kurmak, bu çerçevede ortaya çıkan yaklaşımları izlemek ve değerlendirmek.

aa) Farklı din mensupları arasında barış ve hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmayı

amaçlayan ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere temsilci gönderilmesi ile ilgili işleri yürütmek.

bb) İslam dini ve diğer dinlerle ilgili yurt dışındaki gelişmeleri, ilmi çalışmaları ve

yayınları takip etmek ve değerlendirmek, gerekli görülen yayınları temin etmek.

cc) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik proselitizm, ayrımcılık ve

ırkçılıkla ilgili gelişmeleri takip etmek, bu konudaki bilgi, belge ve şikayetleri değerlendirmek.

çç) Ülkemizdeki diğer dinlere mensup toplulukların dini, kültürel, sosyal ve kurumsal yapılarını

araştırmak ve bunlarla ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

dd) Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde Başkanlığın görev alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

ee) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan kaynakları genel müdürlüğü

MADDE 17 - (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlık personelinin planlanması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak.

b) Başkanlık personelinin atamaya ilişkin iş ve işlemleri ile görev ve görev yeri değiştirme işlemlerini yürütmek.

c) Başkanlığın kadro ihtiyacını belirlemek.

ç) Kadroların iptal, ihdas, değişiklik, vize, tenkis, dağıtım ve benzeri işlemlerini yapmak.

d) Camilerin kayıt, gruplandırma ve grup değişikliği işlemlerini yapmak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin pozisyonuna ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Kadro karşılığı sözleşmeli statüdeki personelin sözleşme ile ilgili işlemlerini yürütmek.

g) Başkanlık personelinin atama veya yer değiştirme taleplerinden uygun görülenleri elektronik ortamda onaylamak.

ğ) Mevzuatta istisna edilenler dışında Başkanlık merkez teşkilatınca yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) Hizmetine ihtiyaç duyulan personelin merkez, taşra ve yurt dışı geçici görevlendirmelerini yapmak.

ı) Başkanlık kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmayla ilgili işlemleri yürütmek.

i) Başkanlık personelinden ihtiyaç duyulanlar hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerini yapmak.

j) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararı gereğince Başkanlık personelinin il içi ve il dışı yer değiştirme

, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ve benzeri işlemlerini yapmak.

k) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin adaylıklarının kaldırılması, kademe ilerlemesi,

derece yükselmesi ve intibak işlemleri ile kademe ilerlemesine hak kazanamayanlara ilişkin işleri yürütmek.

l) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin çeşitli sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin emekli müktesebinde değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

m) Dosyası Başkanlık merkezinde olan personelin askere gidiş ve göreve dönüşüne ilişkin işlemleri yapmak.

n) Yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılacakları tespit etmek, dosyaları Başkanlık merkezinde

tutulan personelden emekliye ayrılan veya vefat edenlerin işlemlerini yapmak ve bunların

dul ve yetimlerine yapılacak maaş tahsis işlemlerini yürütmek.

o) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin askerlik, fahri hizmet ve diğer borçlanmaları ile ilgili işlemlerini yürütmek.

ö) Nakdi tazminat ödeme ve vazife malullüğü aylığı bağlama ile ilgili işlemleri yürütmek.

p) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personele hizmet belgesi düzenlenmesi işlemlerini yapmak.

r) Personele kurum sicil numarası verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

s) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin özlük dosyalarını düzenlemek,

tescilini yapmak, muhafaza etmek ve devir işlemlerini yürütmek.

ş) Kademe ve derece ilerlemesine esas olmak üzere, son sekiz yıl içinde ceza almayan

ve terfiye hak kazanan personel listesini ilgili daire başkanlığına bildirmek.

t) Personel ve performans değerlendirme formlarının doldurulmasını temin etmek.

u) Başkanlık personelinin kurum dışına görevlendirilmesi veya atanmasına ilişkin muvafakat işlemlerini yapmak.

ü) Personelin mal bildirimi ile ilgili beyanlarını incelemek ve değerlendirmek.

v) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin hususi damgalı pasaportları ve yabancı dil tazminatı ile ilgili işleri yapmak.

y) Hizmet ve çalışma belgesi düzenlemek ve arşivde araştırma yapmak isteyenlere ilişkin işlemleri yapmak.

z) Başkanlık merkez personelinin kimlik kartı ile ilgili işleri yapmak.

aa) Mahkeme kararları, Sayıştay ilamları ve icra müdürlüklerinden gelen yazıların ilgililere ulaşmasını sağlamak.

bb) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde talepte bulunan personele özlük dosyasındaki bilgi ve belgeleri hazırlamak ve vermek.

cc) Başkanlığa şifahi olarak veya dilekçe, faks, e-mail ve benzeri vasıtalarla intikal eden

her türlü şikayeti değerlendirip, gereği yapılmak üzere mahalline veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına havalesini sağlamak.

çç) Başkanlığa intikal eden şikayet evrakından 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

Dair Kanuna uygun olmayan veya inceleme sonucu iddiaların asılsız olduğu anlaşılanlarla ilgili hıfz işlemlerini yapmak.

dd) Yapılan inceleme/soruşturma sonucu düzenlenen raporlar ile genel teftiş, cevaplı ve özel teftiş ve performans raporlarını değerlendirmek, teklif edilen disiplin cezalarına ilişkin savunma ve tecziye işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

ee) Haklarında il dışı nakil, görev değişikliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b

maddesine veya 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun

25 inci maddesine göre görevine son verilme teklifleri yapılan personelin dosyalarının Atama

ve Yer Değiştirme Kurulunda görüşülmesi, kararların yazılması ve ilgili yerlere intikali ile ilgili işlemleri yürütmek.

ff) Başkanlıkça verilen uyarma ve kınama cezalarına itiraz ile il müftüleri ve Başkanlık

merkez personeli hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini içeren

dosyaların Merkez Disiplin Kuruluna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması

ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

gg) Güvenlik soruşturması sonucu haklarında arşiv kaydı bulunan personelin durumlarının

Değerlendirme Komisyonuna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğğ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E maddesine göre devlet memurluğundan

çıkarma cezası teklifini içeren dosyaların Yüksek Disiplin Kuruluna sevki, görüşülmesi,

alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

hh) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanuna göre personel hakkında yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni

verilip verilmemesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek.

ıı) 657 sayılı Kanun ve Başkanlık mevzuatı çerçevesinde personele başarı belgesi,

üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ii) Başkanlık personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve eğitim ihtiyaçlarının

belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmak.

jj) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve

ilgili mevzuatta yer alan iş ve işlemleri yapmak ve bu Kanun gereğince Başkanlıkta

oluşturulan Kurum İdari Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

kk) Başkanlık personelinin etik kültürünün geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü

MADDE 18 - (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlık araçlarının sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Başkanlık merkez hizmet binalarının temizliği ile ilgili işleri yürütmek; bahçeler ile otoparkların temizlik, bakım ve düzenini sağlamak.

c) Başkanlık telefon santralini işletmek, fotokopi, cilt yapımı ve benzeri hizmetleri yürütmek.

ç) Başkanlığın genel evrak ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek.

d) Başkanlık merkez yerleşkesi içerisinde yer alan hizmet binalarıyla ilgili koruma ve

güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

e) Nöbetçi memurluğu, müracaat memurluğu ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.

f) Başkanlık sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afet ve acil durum hizmetlerini

özel mevzuatın verdiği yetkiye göre planlamak ve yürütmek.

g) Başkanlık merkez personelinin mesaiye geliş ve gidişleriyle ilgili servis hizmetlerini yürütmek.

ğ) Başkanlığın genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) Hizmet binalarının kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

ı) Satın alınan veya hibe yoluyla edinilen taşınır malların kayıt, muhafaza, takip, sayım ve terkinini yapmak.

i) Resmi mühürlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

j) Cami ve mescitlerdeki teberrukat eşyaları ile ilgili işlemleri yürütmek.

k) İl ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlüklerinde bulunan taşıtlarla ilgili işlemleri yürütmek.

l) Başkanlık taşıtlarının bakım ve onarımları, sigorta ve muayene işlemlerini yürütmek.

m) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan malların bakım ve onarımları ile gayri maddi hak alımını sağlamak.

n) Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki cami,

mescit ve Kur'an kurslarının müştemilatında bulunan yerlerden Başkanlıkça işletilmesi

veya işlettirilmesi öngörülen yerlerin ilgili mevzuatı doğrultusunda işletilmesi, işlettirilmesi

ve kiraya verilmesiyle ilgili iş ve işlemlerini takip etmek.

o) Başkanlık birimlerine mal ve hizmet alımlarıyla ilgili konularda teknik destek sağlamak.

ö) İlgili mevzuatı gereği cami hizmetlerinde kullanılmak üzere verilen görev kıyafetlerinin

tasarımını yapmak veya yaptırmak ve bu kıyafetlerin satın alma ve dağıtım işlerini yürütmek.

p) Başkanlık merkez binalarındaki oda, salon, depo ve benzeri kapalı alanlarla ilgili

yerleşim planlarını hazırlamak ve ilgili birimlerle koordine içerisinde uygulanmasını takip etmek.

r) Kurum için gerekli her türlü teknik, donanım ve alt yapı hizmetlerini planlamak,

geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, mevcut alt yapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.

s) Başkanlık hizmetleri için gerekli olan tesis, bina ve arsa ihtiyaçlarını tespit etmek ve plan ve programlarını hazırlamak.

ş) Başkanlığın hizmetleri için ihtiyaç duyulan arsa ve binaların tahsis ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

t) Başkanlık hizmet binaları, eğitim merkezi, Kur'an kursu, sosyal tesis ve benzeri

yerlerin yatırım tekliflerini hazırlamak ve yatırım ödeneklerini planlamak, gönderilen ödeneklerin usulüne uygun harcanıp harcanmadığını takip etmek.

u) Cami, Kur'an kursu, hizmet binası ve diğer dini tesislerin estetik, fonksiyonel ve

güvenli bir şekilde inşası için çalışmalar yaparak teknik yönden kontrolünü sağlamak, tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kontrol etmek.

ü) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan binaların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

v) Başkanlık hizmetleri için inşa edilen binaların ihale, yapım ve kontrol işlerini yürütmek.

y) Başkanlıkça yaptırılacak binalar ile cami ve Kur'an kursu binalarının zemin etütlerini yaptırmak,

hazırlanan zemin etüt raporlarını kontrol etmek ve gerektiğinde sondaj, laboratuar ve benzeri çalışmaları takip etmek.

z) Başkanlık merkez hizmet binalarının elektrik, sıhhi tesisat, klima, kalorifer, asansör gibi

tesisatın bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak ve işletilmesi hususunda gerekli hizmetleri yürütmek.

aa) Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere Başkanlık bütçesinden yapılacak yardımlar ile ilgili işleri yürütmek.

bb) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılacak olan cami, Kur'an kursu, eğitim merkezi,

hizmet binası ve lojman gibi tesislerin projelendirilmesi ve yapımıyla ilgili konularda bilgi vermek, gerektiğinde teknik yardımda bulunmak.

cc) Camiler ve Başkanlıkça kullanılan binaların yapı güvenliklerinin araştırılmasına dair çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

çç) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan ve tabii afetlerde hasar gören binaları kontrol etmek, rapor hazırlamak.

dd) Başkanlığa tahsisli arsalar üzerine yaptırılacak olan cami, Kur'an kursu ve sair binalarla ilgili

müftülükler ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak protokolleri takip etmek.

ee) Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, Diyanet evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak.

ff) Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek.

gg) Ayni ve nakdi bağışların kabulünü ve bağışların özel bir hesapta toplanmasını

sağlayarak münhasıran dini hizmetler için sarf edilmesini temin etmek, Başkanlık onayı ile kabul edilecek şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak.

ğğ) Doğal afete maruz kalan, ağır hastalık, kaza, ölüm ve benzeri durumlarda yardıma muhtaç

hale düşen personel veya yakınlarına yapılacak her türlü yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

hh) Başkanlık yemekhanesi, kafeterya, çay ocağı ve benzeri yerlerde verilen sosyal hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

ıı) Lojmanların 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre tahsisi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

ii) Başkanlık personelinin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

jj) Başkanlık merkezine iş takibi için veya ziyaretçi olarak gelen vatandaşlarımızın istek ve

taleplerini değerlendirip ilgili birimlerle görüşmelerini sağlamak.

kk) Kan bağışı, ağaç dikimi, gezi, sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetleri yürütmek.

ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Rehberlik ve teftiş başkanlığı

MADDE 19 - (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır ve

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirir.

İç denetim birimi başkanlığı

MADDE 20 - (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır

ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirir.

Strateji geliştirme başkanlığı

MADDE 21 - (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın stratejik planıyla ilgili hazırlık yapmak, planın yapılması sürecinde

ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve çalışmaları koordine etmek.

b) Başkanlık misyon ve vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek ve Başkanlık idare faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

ç) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak.

d) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Başkanlığın güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek.

f) Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

g) Başkanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

ğ) Strateji Geliştirme Kurulu ve Yeniden Yapılanma Takımının sekretarya hizmetlerini yürütmek.

h) Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirmek, Başkanlığın bu ölçütlere uyumunu değerlendirerek Başkana sunmak.

ı) Başkanlığın yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek.

i) Başkanlığın aylık faaliyet raporunu hazırlamak.

j) Başkanlık istatistikleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

k) Başkanlık hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

l) Başkanlık hizmet envanteri ve standartları ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.

m) Birim kodlarının verilmesi ve yazışma, evrak, dosya ve arşiv sistemleri ile ilgili çalışmaları yapmak.

n) Başkanlık form standardizasyonu çalışmalarını yapmak.

o) Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve maliyetleri düşürülmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.

ö) Başkanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek.

p) Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak.

r) Başkanlığın bilgisayar ve internet ağları ile ilgili ihtiyaç tespiti, planlama, kurulum ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

s) Bilgi işlem alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenlerin Başkanlık hizmetine sunulabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

ş) İhtiyaç duyulan alanlarda bilgisayar lisans alımlarını gerçekleştirmek, yazılım uygulamaları

hazırlamak/hazırlatmak ve geliştirilip güncellenmesini sağlamak.

t) Bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerin elektronik/magnetik ortamlarda yedeklenmesi ve arşivlenmesini sağlamak.

u) Başkanlık bilgisayar ve çevre ünitelerinin periyodik bakımlarının zamanında yapılmasını ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.

ü) Başkanlık internet hizmetleri ve internet sitesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

v) Birim personelinin uzmanlık alanlarına göre eğitim almasını sağlamak.

y) Kullanılan yazılımlarla ilgili Başkanlık personeline farkındalık eğitimi vermek.

z) İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

aa) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

bb) Ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

cc) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabını hazırlamak.

çç) İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

dd) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

ee) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

ff) Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

gg) İç kontrol sisteminin kurulması, bu konuda Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen

standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

ğğ) İç kontrol standartlarının uygulamasını değerlendirmek.

hh) İç ve dış denetim raporlarını izlemek.

ıı) Ön mali kontrol görevini yürütmek.

ii) Başkanlık stratejik planında belirlenen amaçlar ile ulaşılan sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

jj) Mali kanunlar ve ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkana ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak.

kk) Başkanlığın risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak.

ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk müşavirliği

MADDE 22 - (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında,

icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Başkanlığı

temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.

b) Başkanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından

hazırlanan mevzuat taslaklarını, Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan

mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını,

Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Başkanlık birimlerince sorulan

diğer işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirmek.

c) Başkanlık merkez birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar

doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

ç) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına rehberlik etmek,

anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

d) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ve uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek.

e) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun

olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.

f) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.

g) Başkanlık mevzuatını hazırlamak; bunun için gerekli komisyonları oluşturmak ve sekreterya hizmetini yürütmek.

ğ) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek.

h) Muhakemat hizmetlerinin hukuk müşaviri ve avukatlarla temin edilememesi halinde adli ve

idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere taşra birim amirlerine temsil yetkisi vermek.

ı) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Özel kalem müdürlüğü

MADDE 23 - (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını, her türlü protokol ve törenlerini düzenlemek ve yürütmek.

b) Kurum içinden veya dışarıdan Makama gelen her türlü yazı ve evrakın, parafe veya imzalanmasını müteakip ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

c) Başkan tarafından verilen konuları incelemek, değerlendirmek, cevaplandırılması gereken

hususların araştırmasını yapmak, gerekli koordineyi sağlamak ve cevaplarını zamanında hazırlayarak Makama sunmak.

ç) Başkanın katıldığı toplantı, brifing, görüşme ve diğer programları takip etmek,

bunlara ait tutanakları tanzim etmek, rapor haline getirmek ve Makama sunmak.

d) Başkanın yurt içi ve yurt dışı çalışma programları ile ilgili gerekli hazırlıkları ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak.

e) Yabancı uyruklu ziyaretçiler hakkında önceden Başkanı bilgilendirmek, ihtiyaç

duyulduğunda ziyaretçinin konuştuğu dile göre tercümanların bulunmasını sağlamak.

f) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği

MADDE 24 - (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlıkla ilgili olarak iç ve dış basında yer alan haber, yorum ve yayınları takip etmek, i

lgilileri zamanında haberdar etmek ve gerekli açıklamaların yapılması ile ilgili işleri yürütmek.

b) Başkanlığın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, mesaj,

görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına

süresi içinde ulaştırmak, gerektiğinde bunları Başkanlık internet sitesinde yayınlamak.

c) Başkanlığın basın kuruluşları ile ilişkilerini koordine etmek ve basın toplantılarını

düzenlemek, gerektiğinde canlı yayın yapılması hususunda gerekli tedbirleri almak.

ç) Başkanlığın halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve Başkanlığa

gönderilen her türlü ihbar, şikayet, öneri ve istekleri değerlendirerek gereği için ilgili birimlere göndermek.

d) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını

süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

e) Basın ve yayın kuruluşlarının görüşme, röportaj ve program taleplerini takip ederek

sonuçlandırmak, basından gelen soruları ilgili yerlere havale etmek, cevapların

hazırlanmasını sağlamak ve soru sahiplerine zamanında göndermek.

f) Başkanlığın ve Başkanın sosyal medya hesaplarını koordine etmek.

g) Başkanlık internet sitesinde yer alan haber, basın kupürleri, basın açıklamaları gibi

ilgili bölümleri güncellemek ve basın merkezinde toplanan her türlü bilgi ve belgenin arşivlenmesini sağlamak.

ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi ile

Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcıları

Başkanlık müşaviri

MADDE 25 - (1) Başkanlık müşavirleri doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır ve görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın görev alanına giren konularda Başkana danışmanlık yapmak.

b) Başkanlığın görevleri ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak, proje ve raporlar hazırlamak.

c) Görevlendirildiğinde hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek, komisyonlarda çalışmak.

ç) Ramazan ayı, Kutlu Doğum Haftası ve diğer dini gün ve gecelerde düzenlenen programlarda görev yapmak.

d) Vaaz, hutbe, konferans, seminer ve benzeri irşat faaliyetlerinde görev yapmak.

e) Görev alanı ile ilgili konularda Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlık müftüsü

MADDE 26 - (1) Başkanlık müftüleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır ve görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak,

düzenlenen kurs, seminer ve benzeri etkinliklere katılmak.

b) İrşat faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması için çalışmalar yapmak, proje ve teklifler hazırlamak.

c) Görevlendirildiğinde hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek.

ç) Ramazan ayı, Kutlu Doğum Haftası ve diğer dini gün ve gecelerde düzenlenen programlarda görev yapmak.

d) Vaaz, hutbe, konferans, seminer ve benzeri irşat faaliyetlerinde görev yapmak.

e) Görevlendirildiği komisyonlarda çalışmak.

f) Hutbe ve vaaz metinleri hazırlamak.

g) Başkanlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak.

ğ) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlık vaizi

MADDE 27 - (1) Başkanlık vaizleri Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır ve görevleri şunlardır:

a) Belirlenen program çerçevesinde camilerde vaaz etmek, taşrada düzenlenen irşat programlarında görev almak ve gerektiğinde konferans vermek.

b) Başkanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek; komisyonlarda görev yapmak.

c) Belirlenecek konularda örnek vaaz ve hutbe metni hazırlamak.

ç) Müftülüklerce hazırlanarak Başkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek.

d) Vaaz ve irşat hizmetlerinin daha etkin ve verimli olmasına yönelik çalışmalar yapmak, proje ve teklifler hazırlamak.

e) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.

f) Başkanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, proje ve raporlar hazırlayarak Başkanlığa sunmak.

g) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Diyanet işleri uzmanı ve uzman yardımcıları

MADDE 28 - (1) Diyanet işleri uzmanı ve uzman yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak, hizmetlerde etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik teklifler hazırlamak.

b) Başkanlık hizmetlerinin değişen şartlara göre geliştirilmesi ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Görev alanı ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışma ve araştırmaları,

konferans, sempozyum, panel ve benzeri toplantıları ve sonuçlarını takip etmek, görevlendirilmeleri halinde bunlara katılmak ve rapor hazırlamak.

ç) Hizmetlerin düzenli, ekonomik ve süratli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken çalışmaları yapmak.

d) Başkanlık personelinin eğitiminde uzmanlık alanıyla ilgili konularda katkı sağlamak.

e) Kendisine tevdi edilen işlerle ilgili gerekli yazıları hazırlamak, iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

f) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

İl ve İlçe Müftülükleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve

Eğitim Merkezi Müdürlükleri

Taşra teşkilatı

MADDE 29 - (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.

(2) İl müftüsü görevli olduğu ilde, ilçe müftüsü görevli olduğu ilçede Başkanlığı temsil eder.

Hizmetlerin yürütülmesinde il müftüleri Başkanlığa, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır.

(3) Dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezleri Başkanlığa bağlıdır.

(4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.

İl ve ilçe müftülükleri

MADDE 30 - (1) İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri şunlardır:

a) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini ve

dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek.

b) Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve

irşat faaliyetlerinde bulunmak, müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde vaaz ve irşat programları hazırlamak.

c) Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek.

ç) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve

geleneksel dini-kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yapmak.

d) İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdür ve eğitim

görevlileri, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi

öğretmenleri, emekli Başkanlık personeli ile dini kültür, bilgi ve tecrübeleriyle temayüz

etmiş diğer şahıslardan da yararlanarak din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

e) Batıl inanç, bid'at ve hurafeleri araştırmak, incelemek ve bunlara karşı tedbirler almak.

f) Hastane, ceza infaz kurumları, yetiştirme yurdu, huzurevleri ve benzeri sosyal

hizmet kurumlarındaki vatandaşlarımıza dini rehberlik yapılmasını ve din hizmeti verilmesini sağlamak.

g) Personelin kadro, atama, nakil, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek.

ğ) Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek.

h) Cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadete açılış beratını vermek, görevli ihtiyacını belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.

ı) Camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.

i) Camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

j) Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek.

k) Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek.

l) Hac ve umreye gideceklerle ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerini sağlamak.

m) Dini soruları usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.

n) Başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satış işlemlerini yapmak.

o) İhtida işlemlerini yapmak.

ö) Birden fazla dernek veya vakfı bulunan camilerde, ilgili dernek veya vakfı belirlemek.

p) Müftülüğün yıllık bütçesini hazırlayarak Başkanlığa sunmak ve diğer mali iş ve işlemleri yürütmek.

r) Taşınır mallar ve teberrukat eşyasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

s) Vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine imkanları nispetinde katkı sağlamak.

ş) Başkanlık stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yıllık

eylem planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçları hakkında rapor düzenlemek.

t) Müftülüğün sivil savunma, yangın önleme ve söndürme ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

u) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri

MADDE 31 - (1) Dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükler

i, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yaparlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Din Görevlileri

Vaizler

MADDE 32 - (1) Başvaiz, uzman vaiz ve vaizlerin ortak görevleri şunlardır:

a) Her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dini konularda bilgilendirmek, irşat ve rehberlik hizmeti sunmak.

b) Ramazan ayı ve dini günler dışında, haftada beş defa, erkek vaizler için biri

cuma vaktinde olmak üzere, müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini takrir yöntemiyle veya sohbet şeklinde yapmak.

c) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında ve irşat programlarıyla ilgili çalışmalarda görev almak.

ç) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, sevgi evleri,

sağlık kuruluşları, öğrenci yurdu, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak.

d) Görevli bulunduğu bölgenin dini, milli, sosyal ve kültürel yapısı ile bu yapının

özelliklerinden doğan fert ve toplum davranışları üzerinde incelemeler yapmak,

inceleme sonuçlarını ve görülen aksaklıkların giderilebilmesi için görüş ve tekliflerini gerektiğinde yazılı olarak müftülüğe bildirmek.

e) Başkanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, proje ve raporlar hazırlayarak amirlerine sunmak.

f) Görevlendirildiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve konferans vermek.

g) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların irşat taleplerine katkı sağlamak.

ğ) Görevlendirildiğinde Kur'an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek, komisyonlarda görev yapmak.

h) Müftülükçe belirlenecek konularda hutbe metni hazırlamak.

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında veya irşat kurullarında görevlendirilen vaizler,

buralarda görev yaptıkları her bir gün için bir vaaz görevinden muaf tutulurlar.

Uzman vaizler

MADDE 33 - (1) Uzman vaizler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Göreve yeni başlayan vaizler ile vaaz ve irşat hizmetlerinde bulunabilecek diğer personele rehberlik yapmak.

b) Hutbe ve vaaz hazırlama, ceza ve infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri, aile

ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din

hizmetleri medya aracılığıyla yürütülen irşat hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç

kesimlerine yönelik irşat hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara

yönelik irşat hizmetleri, gençlere yönelik irşat hizmetleri, olağanüstü durumlarda

irşat hizmet hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı

olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

c) Başvaiz bulunmaması halinde başvaizin görevlerini yapmak.

Başvaizler

MADDE 34 - (1) Başvaizler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Hutbe ve vaaz hazırlama, ceza ve infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri,

aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen

din hizmetleri medya aracılığıyla yürütülen irşat hizmetleri, toplumun özel ilgiye

muhtaç kesimlerine yönelik irşat hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri,

çocuklara yönelik irşat hizmetleri, gençlere yönelik irşat hizmetleri, olağanüstü

durumlarda irşat hizmet hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık

alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan irşat hizmetlerini mevzuata uygun olarak planlamak ve koordine etmek.

c) İrşat hizmetleriyle ilgili kurul toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak.

ç) Yüz yüze vaaz uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla görevli bulunduğu

müftülük personelinden vaaz edebileceklere yönelik düzenlenecek eğitim çalışmalarını

koordine etmek ve bu personelin vaaz uygulamalarını takip etmek.

(2) Birden fazla başvaiz olması halinde başvaizin görevleri bunlar arasında paylaştırılır.

Cezaevi vaizleri

MADDE 35 - (1) Cezaevi vaizlerinin görevleri şunlardır:

a) Görevlendirildiği ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde Adalet Bakanlığı ile

Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan 10/2/2011 tarihli Tutuklu ve Hükümlülerin

Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokolde belirlenen görevleri yapmak.

b) Müftülükçe hazırlanan programa göre her hafta cuma vaktinde camilerde vaaz etmek.

c) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Murakıplar

MADDE 36 - (1) Murakıpların görevleri şunlardır:

a) Müftülüklerce düzenlenen görev programına uygun olarak cami ve Kur'an kurslarını ve buralarda görevli personelin çalışmalarını denetlemek.

b) Ön inceleme, inceleme veya soruşturma yapmak.

c) Görevlendirildiğinde vaaz etmek ve Kur'an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek.

ç) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Kur'an kursu öğreticileri

MADDE 37 - (1) Kur'an kursu başöğreticileri, Kur'an kursu uzman öğreticileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin ortak görevleri şunlardır:

a) Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğretmek.

b) Hafızlık yapmak isteyenlere Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Eğitim Programına göre hafızlık yaptırmak.

c) Namaz sureleri ve dualarını ezberletmek ve meallerini öğretmek.

ç) Başkanlıkça hazırlanan programlara göre öğrencilere itikat, ibadet, ahlak ve

siyer dersleri vermek ve ibadetlerin yapılışını uygulamalı olarak öğretmek.

d) Kursun temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak.

e) Müftülük tarafından düzenlenen irşat ve eğitim programlarında görev almak,

gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak, konferans vermek ve aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapmak.

f) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Kur'an öğrenme ve irşat taleplerine katkı sağlamak.

g) Yaz Kur'an kurslarında görev yapmak.

ğ) Yurt ve pansiyonu bulunan kurslarda nöbet tutmak, öğrencilerin iaşe ve ibate işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde görev almak.

h) Ders saatleri dışında öğrencilere rehberlik etmek ve etüt yaptırmak.

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kursta tek başına görev yapan öğretici, aynı zamanda kursun yöneticisidir.

(3) Birden fazla öğreticinin çalıştığı kurslardaki öğreticiler, görevlerin yerine getirilmesinde yöneticiye karşı sorumludur.

Kur'an kursu uzman öğreticileri

MADDE 38 - (1) Kur'an kursu uzman öğreticileri ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Tefsir ve Kur'an ilimleri, Tecvit ve tashih-i huruf, aşere takrib ve tayyibe,

hafızlık eğitimi, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik Kur'an eğitimi gibi

Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili

çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Kur'an kursu öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında rehberlik etmek.

c) Kur'an'ı anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Kur'an kursu başöğreticileri

MADDE 39 - (1) Kur'an kursu başöğreticileri ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Tefsir ve Kur'an ilimleri, Tecvit ve tashih-i huruf, aşere takrib-tayyibe, hafızlık eğitimi,

toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik Kur'an eğitimi gibi Başkanlık hizmet

alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak

e bu konulardaki hizmet içi eğitim kurslarında eğitici olarak görev almak.

b) Kur'an kursu öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında rehberlik etmek.

c) Eğitim öğretimin etkili ve verimli olabilmesi için projeler hazırlamak.

ç) Kur'an'ı anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.

İmam-hatipler

MADDE 40 - (1) Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatiplerin ortak görevleri şunlardır:

a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırmak.

b) Cuma ve bayram hutbelerini zamanında ve usulüne uygun olarak okumak, gerektiğinde

hutbe hazırlamak, hutbe yazma ve okuma konusunda çalışmalar yapmak.

c) Görevli olduğu camide vaaz etmek; isteyen vatandaşlara camilerde veya müftülükçe

uygun görülecek yerlerde Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur'an kursları ile ilgili görevleri yapmak.

ç) Camiyi irşat ve eğitim faaliyetleri için hazır bulundurmak.

d) Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak

suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.

e) Kur'an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma

programı hazırlamak, müftülüğün onayından sonra bu programı ilan ederek camide uygulamak.

f) Dini gün ve gecelerde görev yaptığı camide program düzenlemek veya müftülükçe düzenlenecek programlarda görev almak.

g) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak;

şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak.

ğ) Teberrukat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak.

h) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirler almak.

ı) Görevli bulunduğu caminin yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, caminin

ihtiyaçlarını giderici tedbirler almak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek.

i) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek.

j) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde

yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik

gibi ibadet huzurunu ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.

k) Belediye tarafından cenaze hizmeti verilmeyen yerlerde cenaze teçhiz ve

tekfin hizmeti vermek, cenaze namazı kıldırmak ve defin işlemlerini yapmak.

l) Bayram, dini gün ve geceler, doğum, sünnet, düğün, hastalık, ölüm ve benzeri v

esilelerle görev mahallinde ikamet eden vatandaşlara din hizmeti sunmak.

m) Görev mahallinde ikamet eden kimsesiz, yetim-öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi

insanlarla ilgilenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak.

n) İnsanlar arasında ülfet, sevgi, dayanışma ve kardeşliği artırıcı faaliyetler yapmak.

o) Görev mahallinde bulunan çocuklar ve gençlerin dini ve ahlaki eğitimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ö) Müftülüğün bilgisi dahilinde görev mahallindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların

Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine katkı sağlamak.

p) Camide kadınların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

r) Müezzin-kayyımın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini de yapmak.

s) 442 sayılı Köy Kanunu gereğince köy ihtiyar meclisi tabii üyeliği görevini yapmak.

ş) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Uzman imam-hatipler

MADDE 41 - (1) Uzman imam-hatipler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Kur'an-ı Kerimi güzel okuma, Kur'an-ı Kerim öğretimi, dini musiki, hitabet, aile ve

dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri,

toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik din hizmetleri, kadınlara yönelik irşat

hizmetleri, çocuklara yönelik din hizmetleri, gençlere yönelik din hizmetleri, olağanüstü

durumlarda din hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı

olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik yapmak ve bu camilerdeki hizmetleri koordine etmek.

c) Müftülükçe yapılacak hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmak.

ç) Müftülükçe belirlenen program dahilinde vaaz ve irşat hizmetlerinde görev almak.

Başimam-hatipler

MADDE 42 - (1) Başimam-hatipler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Kur'an-ı Kerimi güzel okuma, Kur'an-ı Kerim öğretimi, dini musiki, hitabet, hutbe

hazırlama, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde

yürütülen din hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik din hizmetleri,

kadınlara yönelik din hizmetleri, çocuklara yönelik din hizmetleri, gençlere yönelik din hizmetleri

, olağanüstü durumlarda din hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık

alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Görev yaptığı cami ve müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerdeki hizmetleri

koordine etmek, buralarda yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması hususunda projeler geliştirmek.

c) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik yapmak.

ç) Müftülükçe belirlenen program dahilinde vaaz ve irşat hizmetlerinde görev almak.

d) Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve rapor hazırlamak.

e) Müftülükçe yapılacak hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmak.

Müezzin-kayyımlar

MADDE 43 - (1) Başmüezzin ve müezzin-kayyımların ortak görevleri şunlardır:

a) Vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarında müezzinlik yapmak; sala vermek.

b) Güneşin doğmasına bir saat kala sabah ezanını okumak, her gün öğle namazından

bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.

c) Kur'an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma programını camide uygulamak.

ç) Camideki ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakımını, korunmasını ve

çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak, cami minaresi ve ses cihazının ibadet maksadı dışında kullanılmasına engel olmak.

d) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini yapmak; şadırvan, abdest alma yeri ve

tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak,

e) Teberrukat eşyasının temizlik, bakım ve korunmasını sağlamak.

f) İsteyen vatandaşlara Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek konusunda i

mam-hatibe yardımcı olmak, müftülükçe yapılacak program gereğince mukabele okumak,

dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak.

g) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek.

ğ) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını

sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu ihlal

eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.

h) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (m) ve (n) bentlerinde sayılan

cami dışı din hizmetlerinin verilmesinde görev almak.

ı) İmam-hatibin bulunmadığı zamanlarda imam-hatiplik görevlerini yapmak.

i) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Başmüezzinler

MADDE 44 - (1) Başmüezzinler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Kur'an-ı Kerimi güzel okuma, ezanı güzel okuma, Kur'an-ı Kerim öğretimi,

dini musiki ve hitabet gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek,

alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerdeki müezzin-kayyımlara rehberlik etmek.

c) Ezanı güzel okuma ve dini musiki alanlarında açılan kurslarda eğitici olarak görev almak.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yurt Dışı Teşkilatı

Yurt dışı teşkilatı

MADDE 45 - (1) Başkanlık yurt dışı teşkilatı; müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerden oluşur.

Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlükler

MADDE 46 - (1) Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin ortak görevleri şunlardır:

a) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın İslam dininin inanç, ibadet ve

ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek, her türlü vasıtadan yararlanarak din konusunda bunları aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek.

b) Dini konulu dernek ve vakıfların faaliyetleri ile ilgilenmek, cami ve mescitlerin

uygun mahallerde açılmasını sağlamak, bunların kıblelerini tespit etmek; görevli

ihtiyacı olan cami ve mescitleri belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.

c) Din görevlilerinin izin, sağlık, yer değişikliği, görevlendirme, görev süresi, yurda dönüş ve diğer işlemlerini yürütmek.

ç) Başkanlık hac ve umre organizasyonlarına katılarak hac ve umre yapmak isteyenlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

d) Zekat, fitre ve vekalet yoluyla kurban kesimi konularında vatandaşlara yardımcı olmak.

e) Başkanlığın görev alanı ile ilgili yayınları ve İslam diniyle ilgili özellik arz eden faaliyetleri ve gelişmeleri takip ederek Başkanlığa bildirmek.

f) Vatandaş ve soydaşlarımızın dini ve milli kültürümüze bağlılıklarını devam ettirmeye

yönelik özel programlar hazırlamak ve uygulamak, konferans ve seminerler düzenlemek;

vaaz ve irşat hizmetlerini yürütmek; nişan, nikah, hatim, mevlit, sünnet ve benzeri merasimlerde onlara yardımcı olmak.

g) Hastane, ceza infaz kurumları, huzur evi, yetiştirme yurdu ve benzeri yerlerdek

i vatandaş ve soydaşlarımızın dini ve manevi ihtiyaçları ile ilgilenmek.

ğ) Vefat eden vatandaş ve soydaşlarımızın teçhiz, tekfin ve defin hizmetlerinde yardımcı olmak.

h) İlgili ülke mevzuatı çerçevesinde ve eğitim müşavirlik/ataşelikleriyle işbirliği

yaparak, Türk çocuklarına okul bünyesinde İslam din dersi vermesi için din görevlisi görevlendirmek.

ı) İhtida işlemlerini yapmak.

i) Türk Medeni Kanununa veya mahalli mevzuata göre akdedilen nikahtan sonra

isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek veya edilmesini sağlamak.

j) Dini soruları usulüne uygun olarak cevaplandırmak.

k) Başkanlık yayınlarının tanıtım, temin, satış ve dağıtımını sağlamak.

l) Birimin mali iş ve işlemlerini yürütmek.

m) Taşınır malların bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

n) Başkanlık hizmetlerinde kullanılacak olan gayrimenkullerle ilgili işlemleri yürütmek.

o) Başkanlık hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda görevli bulunduğu ülkenin dini idare

ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordineyi sağlamak.

ö) Yıllık eylem planı ve faaliyet raporu hazırlamak.

p) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Cidde başkonsolosluğu din hizmetleri ataşeliği ayrıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Başkanlığın hac organizasyonu ve umre turları ile ilgili olarak Suudi Arabistanda

hac mevsimi dışında Başkanlıkça yapılması istenen iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

b) Hac mevsiminde Hac İdare Merkezi ile işbirliği içerisinde Suudi Arabistan yetkilileri ile

yapılacak görüşmeleri organize etmek ve hac organizasyonunun düzenli bir şekilde yürütülmesi için verilen görevleri ifa etmek.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cami görevlilerinin izinleri

MADDE 47 - (1) Cami görevlileri haftalık ve diğer resmi tatil günlerindeki izinlerini aşağıdaki esaslara göre kullanırlar.

a) Cuma günü ve dini bayramların birinci günleri ile diğer dini gün ve gecelerde haftalık

izin kullanamazlar. Bu günler dışında olmak üzere haftanın bir gününde izinli sayılırlar.

Haftalık izin günleri, dini bayramların birinci günü ile diğer dini gün ve gecelere rastladığında,

bir önceki veya bir sonraki günde izinlerini kullanırlar.

b) Cami görevlilerinin hangi günlerde haftalık izin kullanacakları, istekleri de dikkate alınarak müftülükçe belirlenir.

c) Birden fazla imam-hatip ve/veya müezzin-kayyımı olan camilerde haftalık izin günü

dışındaki günlerde, namaz vakitlerinde görevlilerin tamamı camide bulunurlar ve görevi nöbetleşe yaparlar.

ç) Haftanın belirli günlerinde kapalı bulunan camilerin görevlileri, haftalık izinlerini bu günlerde kullanmış sayılırlar.

(2) Cami görevlileri, dini bayramların birinci günleri haricinde bayram tatillerini, müftülüğün planlamasına göre yaparlar.

Vaaz etme yetkisi olanlar

MADDE 48 - (1) Vaaz etme yetkisine sahip olanlar şunlardır:

a) Dini yükseköğrenim yapmış olmak şartıyla merkezdeki Diyanet işleri uzmanı,

dengi veya üstü unvanlarda görev yapanlar, ilgili müftülüğe bilgi vererek vaaz edebilirler.

b) Başkanlık taşra teşkilatında vaiz, dengi ve üstü unvanlarda bulunanlardan görev

mahalli dışında vaaz edecek olanlar ile bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde

zikredilen personelden başka bir göreve atanan veya emekli olanlar ilgili müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler.

c) Dini yükseköğrenim mezunu olmak şartıyla; Başkanlık personeli, dini eğitim-öğretim

veren fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları ile imam-hatip liselerinin öğretmenleri

mahalli müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler.

ç) Başkanlıkça kendilerine fahri vaizlik belgesi verilenler ile dini eğitim-öğretim veren

fakülte ve yüksekokulların ve imam-hatip liselerinin öğrencileri mahalli müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler.

Diğer personel

MADDE 49 - (1) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli olup bu Yönetmelikte

sayılmayan her kademe, unvan ve pozisyondaki personelin görev, yetki ve sorumlulukları alt mevzuatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 50 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.