Öne Çıkanlar Kürecik Radar Üssüne Yönelik Protesto Yürüyüşüne İzin Verilmedi 2017 Siyer-i Nebi Yarışması Cevap Anahtarı Allahuekber Şehitlerini Anma Yürüyüşü Ve proje Onaylandı aile planlaması

21 Eylül 2017 HİCRİ YILBAŞI : 1 MUHARREM 1439 ! İslami STK'lar Niçin Kutlamıyor ?

Hicri 1438 yılına giriyoruz.

114haber ailesi olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. 

Türkiyemiz liderliğinde ümmetim birliğine vesile olsun
 

Dünya'da geçerli olan 2 çeşit takvim vardır,

birisi Miladi bu Hz. İsa'nın(AS)  doğumu diğeri ise

 Hicri Müslümanların

Mekke'den Medine'ye göçmesidir. Miladi takvimine göre yılbaşı 1 Ocak'tır.

Hicri takvim'e göre ise Yılbaşı 1 Muharrem'de başlar.

Kameri olarak 1 Muharrem 1439'a girdiğimiz zaman Hicri Yılbaşı Miladi takvim'e göre 

21 Eylül 2017 Perşembe günü kutlanacaktır.

Muharremin Başlangıcı Perşembe günü olacak ve Muharremin

10. günü Aşure Günü (30 Eylül 2017 Cumartesi) günü Aşure günü
 olarak kutlanacak.

Yine belirtmek gerekirse 21 Eylül Perşembe günü 2017 Hicri yılbaşı'dır.

Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin

başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicrî Yıl” denir. Burada, ayın hareketi

esâs tutulduğu için buna, “Hicrî-Kamerî Sene” veya “Sene-i Kameriyye” de denir.
 
Hicrî sene de mîlâdî ve rûmî târihler gibi 12 ay esâsına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar,

Zilhicce ile sona erer. 

Hicri Aylar Şunlardır:

Muharrem,

Safer,

Rebîul-evvel,

Rebîül-âhir,

Cemâzil-evvel,

Cemâzil-âhir,

Receb,

Şâbân,

Ramazân,

Şevvâl,

Zil-kâde,

Zil-hicce.

 
Hicrî senenin kabûlünden beri asırlardır İslâm âleminde

1 Muharrem sene başı olarak kabûl edilmiştir. Hristiyanlığın aslında bulunmayan,

fakat sonradan kabûl edilen yılbaşı günü, onlara ait özel bir gündür...

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm 53 yaşındayken Medîne'ye hicret etti.

Bir hafta yolculuk yapıp mîlâdî Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel'in 8. Pazartesi günü,

Medîne yakınındaki Kubâ köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip,

Cumâ günü Medîne'ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü,

yâni hicretten 66 gün evvel, Müslümânların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu.

Bu da, târihçilere göre mîlâdın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cumâ

gününe rastladığı, Ahmed Ziyâ Beyin “Kozmoğrafya” kitabında yazılıdır.

Kubâ köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümânların yılbaşısı, yâni

hicrî sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabûl eden güneş yılına da “Hicrî-Şemsî Yıl” denir.
 

Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın

tamamını oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte,

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.* Hicrî (İslâmî) ayların birincisi, Muharrem ayıdır.

Yeni yıla oruçla başlamak için, birinci günü oruç tutmak tavsiye edilmiştir.

Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.

Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Âşura

Gününe denk getirmemek için, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.Muharremin Birinci Günü Oruç Tutmak

İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ-'nın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte:

'Zilhicce'nin sonuncu günü ile Muharremin birinci günü (yılbaşı günü) oruç tutan,

geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. Allâh Teâlâ o

orucu onun elli yıllık günâhına keffâ-ret eder.' buyuruluyor. (Gunye 2/54)

Ramazan'dan Sonra En Faziletli Oruç

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar:

'Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allâh'ın ay'ı olan,

Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en

faziletli namaz, gece namazıdır.' (Tâc Tercemesi 2 /146)

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-'den şöyle dediği nakledilmiştir:!

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e farz namazdan

sonra hangi namazın ve Ramazan ayı orucundan sonra hangi orucun

efdal olduğu soruldu da:

'Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece yarısı kılınan namazdır.

Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allâh'ın ay'ı (CC) olan Muharrem orucudur.' buyurdular.

(Sahîh-i Müslim! Tercemesi ve Şerhi 6 / 235)

Hazret-i Ali (r.a.) demiştir ki:

'Adamın biri gelip, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve selem- Efendimize sordu:

Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

'-Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut Çünkü o,

Allâh'ın (CC) ayı'dır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allâh(CC)  geçmiş

kavimlerden birinin tevbesini kabul etmiştir.Yine o nünde gelecek

diğer kavimlerin de günahlarını afv eder.' buyurdu. (Tâc Tercemesi 2/146)
 
HİCRİ YILBAŞI DUASI
 
Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:
 
“Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü (yani hicri yılbaşında),

aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek

Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”
 
Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: “Her kim bu duâyı

aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene

ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

ARAPÇASITÜRKÇESİ
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn.

Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn

. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân.

Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeydânir-racîm, vel-avne

alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm,

bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ

Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”
 
MEALİ
Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a (CC) mahsustur.

Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun.

Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır.

Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde

, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum.

Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi

Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi...

Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, onun âline,

ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..
 
İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan

korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını

ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl

ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle

muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var].”
 
“Nüzhetü'l-mecâlis” kitâbında [I, 156] bildirildiğine göre bir kimse böyle derse,

şeytân: “Biz bu kişiden ümîdi kestik” der ve Allahü teâlâ ona, kendisini

sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.

 

- Hicri takvim nedir; ne zamandan beri uygulanmaktadır?

- Hicri yeni yılın ilk ayı olan Muharrem ayına özel bir ibadet var mıdır?

- Peygamberimiz yeni yılı nasıl karşılamıştır?

- Aşure günü nedir? Aşure gününe özel bir ibadet şekli var mıdır?

Hicri tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar.

Ancak takvim başlangıcı olarak bu tarih, Hz. Ömer devrinde kabul olunmuştur.

Ondan önce arapların belli bir tarihi yoktu. Bazı önemli hadiseleri

(Hz. İbrahim'in(AS)  ateşe atılışı, Fil vakası vb.) tarihe başlangıç olarak gösteriyorlardı.

Hicretten on altı yıl sonra (638), dönemin halifesi Hz. Ömer'in (RA) emriyle

Medine'de bir meclis toplanarak, tarih meselesine bir çözüm bulunması istendi.

Hz. Ali'nin(RA)  teklifi ve mecliste bulunanların kabulü ile Hz. Muhammed (a.s)'in hicreti,

İslâm tarihine başlangıcı ve Muharremin de bu yılın ilk ayı olması kararlaştırıldı.

Böyle bir uygulamanın konulmasına sebep olarak şu iki husus gösterilmektedir.

Hz. Ömer devrinde ibraz edilen bir borç senedinde ödeme için vâde

tarihi olarak gösterilen Şaban ayının, geçen yılın mı yoksa gelecek

yılın mı olduğu kestirilememişti. Ayrıca aynı dönemde Basra valisi olan

Ebu Musa el-Eş'arî'den gelen bir yazıda; Hilâfet makamından gönderilen

kâğıtların hangisi önce hangisi sonra olduğu ve hangisinin hükmüyle

hareket edilmesi gerektiğinin bilinmediği cihetle, bu sorunun acilen halledilmesi isteniyordu.

Bu nedenlerle Hicret İslam tarihine başlangıç teşkil etmişti.

Hicrî-Kamerî yıl, on iki aydır. İlk ayı olan Muharrem ile birlikte Receb, Zilkade ve

Zilhicceye Araplar "eşhur'i hurum" adı verir ve bu aylarda savaştan ve her türlü şiddetten uzak dururlardı.

Hz. Muhammed (s.a.s), bu ayın dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmayı ashabına

tavsiye etmişti. Peygamber Efendimiz buyurur ki: "Ramazan orucundan sonra,

tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur"


 (Riyazü's-Sâlihin, II, 504). Diğer hadislerde, Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan

ve pek çok önemli olayın cereyan ettiği "Aşûra günü'nde tutulan orucun,

bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir"
 (

Riyâzü's-Salihin, II, 509).

Emevilerin ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve hicri 61/milâdi 680 yılı

Muharrem ayının onuncu cuma gününde vuku bulan Hz. Hüseyin'in şehadeti

meselesinden dolayı Şiilerce o gün matem günü sayılmış ve bu matem

daha sonraları geniş çapta ve resmi bir hüviyete bürünmüştür.

Aşura günü denilen Muharrem ayının onuncu gününde, tarihte pek çok önemli

olayın meydana geldiği rivayet edilmektedir. Bunlar arasında şu olayları saymak mümkündür:

- Nuh (a.s)'un gemisinin tufandan kurtulup Cudi dağının tepesine oturması bu güne rastlar.

Bilindiği gibi bu olay, Hz. Nuh'a(AS)  inananların bir gemi vasıtasıyla kurtulduğu ve

inkarcıların da bütünüyle yok olup gittiği bir olay olmuştu.

- Bunun yanında, Hz. Adem'in (AS )tevbesi,

- Hz. İbrahim'in (AS ) ateşten kurtulması ve

- Hz. Yakub'un (AS) oğlu Hz. Yusuf'a (AS) kavuşması bu güne rastlar.

- Öte yandan Muharrem ayının on altıncı günü Kudüs'ün kıble tayin edildiği ve

- on yedinci günde Fil ashabının geldiği gün olduğu nakledilenler arasındadır.

Muharrem ayının Osmanlılar devrinde de ayrı bir yeri vardı. Bu ay

dolayısıyla şairlerin yazdığı ve "Muharremiye" adı verilen manzum şiirlerin

sayısı oldukça kabarıktır. Ayrıca yeni sene başı olması hasebiyle bu ayda,

devlet erkanı, padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve

padişahın "Muharremiye" denilen hediyelerini alırlardı.

Muharrem ayı Osmanlı arşivlerinde "Muharremü'l-Haram" şekliyle

geçmekte ve kısaca "mim" rumuzuyla gösterilmektedir.

 

 

Hicri takvim, Hz. Muhammed (s.a.v)’in Mekke’den Medine’ye

hicret etmesiyle başlamış olmaktadır. Bu tarih, miladi 16 Temmuz 622’dir.

Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne dayanılarak düzenlendiği için buna 

"Hicri Kameri” veya “Sene-i Kameriye” gibi adlar verilmiştir.

Hicri takvim, Peygamberimizin (sav) vefatından sonra, günlerin

hesaplanmasında ortaya çıkan bazı karışıklıklar üzerine düzenlendi.

Hicri takvim ayın hilâl şeklinde göründüğü ilk geceyi ay başı olarak kabul eder.

Ayın tekrar görünüşüne kadar geçen süreyi bir ay; on iki ay da bir yıl sayılır.

Bu takvime göre ayın dünya çevresindeki dönüşü yirmi dokuz buçuk gün olarak kabul edilir.

Bu sebeple bir ay 29, bir ay da 30 gün olarak kabul edilir. Böylece miladi takvimde bir yıl 365 gün,

Kameri’de de 354 gün olarak hesaplanır. Bu yüzden hicri aylar miladi aylardan her yıl 11 gün önce gelir.

Bu durum, hicri ayların mevsimlere denk düşmesine sebep olur.

Bu yüzdendir ki, hicri takvimin bir ayı olan Ramazan, bazen kış,

bazen de yaz mevsimlerine veya diğer mevsimlere rast gelerek,

yılın bütün mevsimlerini, haftalarını, aylarını ve günlerini dolaşır. 

36 yıl oruç tutan biri de yılın her ay ve günlerinde oruç tutmuş olur.

Hicri takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1. günüdür. Muharrem ayını, 

Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülâhır, Cemaziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep,

Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce 
ayları takip eder.

Hepimiz Müslümanız elhamdülillâh. Ama hepimiz Müslümanlığımızın icabını yaşamıyoruz maalesef...

Biz, Müslümanlığın icabını yaşama hâline 
“dindarlık” diyoruz. Kim inandığı gibi yaşıyorsa, ona dindar insan sıfatını takıyor, 

dindar adam, diye yâd ediyoruz. Bu sıfat onun hakkıdır zaten.

Siz dindarlığı, zamanın kötülük ve fitnesine karşı giyilen koruyucu

bir zırh olarak da kabûl edebilirsiniz. Aslında dindarlık, sahibini sadece

âhirette Cennet’e koyan bir yaşama tarzı olmakla kalmayıp, dünyada da huzura,

saadete sevkeden bir yaşama tarzıdır.

Nitekim İsa Peygamber’in doğumu ile Hazret-i Muhammed (sav)’in hicretine

başlangıç olan yılbaşlarında, dindar olanla olmayanın yaşayışını ibretle seyrediyorsunuz.

Dindar olanlar, yılbaşı gecelerinde düşünüyorken, şuur altında bile olsa diyorlar ki:

— Yılbaşı gecesinin mânası, sayılı ömür senelerinin birinin daha bitmesi,

ölüm denen kesin âkıbete biraz daha yaklaşılması, gençlik günlerinin tükenip,

ihtiyarlık demlerinin gelmesi,.. demektir. Nitekim her yılbaşında siyah saçlara

biraz daha aklar düşüyor, akların sayısı da biraz daha çoğalıyor.

Öyle ise, böyle gecelerde daha çok sefalete, daha çok sefahete düşmek yerine;

daha çok âhirete, daha fazla ebedî âleme meyili olmak lâzımdır. Zira bu hızlı gidiş, 

-ister ikrar et, ister inkâr- kabire, öteki dünyaya doğrudur.

İşte dindarlık böyle düşündürüp, böyle tedbirli hareket ettirdiği içindir ki, dindar insanın,

geçen senelerinden pişmanlığı azdır. Ama kendisini dinî ölçülerle kayıtlı görmeyen

başıboş insanlarda ise, her yılbaşında böyle bir muhakeme ve düşünceden eser yok.

Tam bir şuur ve idrak mahrumiyeti içindeler.. Ölüme bir sene daha yaklaşmanın delilini

teşkil eden gecede, hem ahlâkından, hem mâneviyatından, hem de parasından zararlar görmekte

, fireler vermekte, pişman olacağı fiilleri çoğaltarak işlemekteler.

Birkaç saatlik bu eğlence ve sefahetin arkasından ömür boyu üzüntü ve pişmanlıklar gelmekte...

Onu böyle ömürboyu pişmanlıklara sevkeden şey, İslâm’ın icabını yaşamayışında

, yâni, dindar olamayışındadır. Şâyet dinin emirlerine sadık kalacak bir iman kuvveti,

dindarlık emâresi kazanabilse, her yılbaşı, tam aksini düşünmesine, kendisine

çekidüzen verip iman ve ahlâk bakımından yükselmesine sebep olacak,

geçmişinden pişmanlık duyan bir sefahet ve sefalete düşmeyecek...

Demek ki, yılbaşı gecelerinde kimilerini o hâle düşürüp, kimilerini de bu

duruma çıkaran şey, dindar olup olmamaktan başka birşey değildir.

Anlaşılan, şahsı düşündürüp, mesud ve bahtiyar kılan şeyin dindarlık olduğu kesindir.

Ferdi muhakemesizleştirip sefalete itenin de dinde lâubalilik olduğu bir vakıadır.

Demek imtihan dünyasıdır bu. Her ikisine de yol açık. İsteyen oraya, dileyen de buraya yönelir.

Kimi yılbaşında şuurunu iptal eder. Kimi de ihyâ...

Biz şükrederiz dindarlığımıza, hamd ederiz bizi böyle düşündürüp, amel ettiren Rabbimize.
Hicri aylar 29 ya da 30 ceker. Yeryuzunde herhangi bir noktada

hilal goruldugu an yeni bir ay baslar.

Toplam 12 aydir.

Bir yilda 354 gun vardi
r.

Hicri takvim, Hz. Muhammed(SAV)in Mekke’den Medine’ye göç

ettiği miladi 622 yılının 1. yıl olarak kabul edildiği,

ayın evrelerine göre hesaplama yapılan bir kameri (aya göre hesaplanan) takvimdir.

Hicri takvim Hz. Ömer(RA)’in zamanında, hicretten 17 yıl sonra toplanan

bir kurul tarafından Hz. Ali(RA)’nin önerisiyle kabul edilmiştir. 

Hz. Muhammed(SAV)’in Medine’ye geldiği tarih miladi 16 Temmuz 622,

Hicri ise 1 Muharrem 1’dir.

Yıllara Göre Hicri Yılbaşı, Üç Aylar

Ve Ramazanın Başlangıç Tarihleri

Ramazan ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ne zaman

veya 3 aylar ne zaman başlıyor gibi soruları sürekli sorarız.

İşte 2025 yılına kadar tüm hicri yılbaşı, üç aylar başlangıcı ve ramazan başlangıcı tarihleri.

Miladi Yıl Üç Ayların Başlangıcı Ramazanın Başlangıcı Hicri Yılbaşı
2015 20 Nisan 2015 18 Haziran 2015 15 Ekim 2015 (Hicri 1437 yılı)
2016 9 Nisan 2016 7 Haziran 2016 3 Ekim 2016 (Hicri 1438 yılı)
2017 29 Mart 2017 27 Mayıs 2017 22 Eylül 2017 (Hicri 1439 yılı)
2018 18 Mart 2018 16 Mayıs 2018 12 Eylül 2018 (Hicri 1440 yılı)
2019 8 Mart 2019 6 Mayıs 2019 1 Eylül 2019 (Hicri 1441 yılı)
2020 25 Şubat 2020 24 Nisan 2020 20 Ağustos 2020 (Hicri 1442 yılı)
2021 13 Şubat 2021 13 Nisan 2021 10 Ağustos 2021 (Hicri 1443 yılı)
2022 3 Şubat 2022 3 Nisan 2022 30 Temmuz 2022 (Hicri 1444 yılı)
2023 23 Ocak 2023 23 Mart 2023 19 Temmuz 2023 (Hicri 1445 yılı)
2024 12 Ocak 2024 11 Mart 2024 8 Temmuz 2024 (Hicri 1446 yılı)
2025 1 Ocak 2025 1 Mart 2015 27 Haziran 2025 (Hicri 1447 yılı)

Hicri Takvime Göre Aylar Nelerdir?

1-Muharrem,

2-Safer,

3-Rebiülevvel,

4-Rebiülahir,

5-Cemaziyelevvel,

6-Cemaziyelahir,

7-Recep,

8-Şaban,

9-Ramazan,

10-Şevval,

11-Zilkade,

12-Zilhicce
 

Arapça Gün Isimleri Nelerdir?

Pazartesi – Yevmu’l-İs̠neyn,

Salı – Yevmu’s̠-S̠ülās̠ā’

Çarşamba – Yevmu’l-Erbeā’,

Perşembe – Yevmu’l-Ḫamīs,

Cuma – Yevmu’l-Cumu’a,

Cumartesi – Yevmu’s-Sebt

Pazar – Yevmu’l-Eḥad

 

Diyanet Takvimine Göre 2017 Yılının Dini Günleri

Dini Gün Miladi Tarih                                 Hicri Tarih
Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı                     29 Ocak 2017 Pazar 1 Cemaziyelevvel 1438
Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı 28 Şubat 2017 Salı 1 Cemaziyelahir 1438
Üç Ayların / Receb Ayının Başlangıcı 29 Mart 2017 Çarşamba 1 Receb 1438
Regaip Kandili 30 Mart 2017 Perşembe 2 Receb 1438
Miraç Kandili 23 Nisan 2017 Pazar 26 Receb 1438
Şaban Ayının Başlangıcı 27 Nisan 2017 Perşembe 1 Şaban 1438
Berat Kandili 10 Mayıs 2017 Çarşamba 14 Şaban 1438
Ramazan Ayının Başlangıcı 27 Mayıs 2017 Cumartesi 1 Ramazan 1438
Kadir Gecesi 21 Haziran 2017 Çarşamba 26 Ramazan 1438
Ramazan Bayramı Arefesi 24 Haziran 2017 Cumartesi 29 Ramazan 1438
Ramazan Bayramı 1. Gün 25 Haziran 2017 Pazar 1 Şevval 1438
Ramazan Bayramı 2. Gün 26 Haziran 2017 Pazartesi 2 Şevval 1438
Ramazan Bayramı 3. Gün 27 Haziran 2017 Salı 3 Şevval 1438
Zilkade Ayının Başlangıcı 24 Temmuz 2017 Pazartesi 1 Zilkade 1438
Zilhicce Ayının Başlangıcı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 1 Zilhicce 1438
Kurban Bayramı Arefesi 31 Ağustos 2017 Perşembe 9 Zilhicce 1438
Kurban Bayramı 1. Gün 1 Eylül 2017 Cuma 10 Zilhicce 1438
Kurban Bayramı 2. Gün 2 Eylül 2017 Cumartesi 11 Zilhicce 1438
Kurban Bayramı 3. Gün 3 Eylül 2017 Pazar 12 Zilhicce 1438
Kurban Bayramı 4. gün 4 Eylül 2017 Pazartesi 13 Zilhicce 1438
Hicri Yılbaşı / Muharrem Ayının Başlangıcı 21 Eylül 2017 Perşembe 1 Muharrem 1439
Aşure Günü 30 Eylül 2017 Cumartesi 10 Muharrem 1439
Safer Ayının Başlangıcı 21 Ekim 2017 Cumartesi 1 Safer 1439
Rebiülevvel Ayının Başlangıcı 20 Kasım 2017 Pazartesi 1 Rebiülevvel 1439
Mevlid Kandili 30 Kasım 2017 Perşembe 11 Rebiülevvel 1439
Rebiülahir Ayının Başlangıcı 19 Aralık 2017 Salı 1 Rebiülahir 1439
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.